Η εταιρεία ΙLF consulting, πρωτοπόρα όπως πάντα σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση υποστήριξης επενδυτικών προγραμμάτων και με βαθιά συναίσθηση των δημιουργικών ικανοτήτων της προτείνει μία νέα καινοτόμα δράση υποστηρικτών ενεργειών για τις προσπάθειες ανάπτυξης των επενδυτών.
Η ILF consulting στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία – έμπορο – ιδιώτη και εκτελεί για λογαριασμό σας, με έμπειρα στελέχη, δημόσια έργα και διαγωνισμούς δημόσιου, για κρατικές, δημοτικές ενισχύσεις ή για οποιοδήποτε σχετικό φορέα που προκηρύσσει έργα προμηθειών, ενοικίασης και πώλησης χώρων και επιχειρήσεων.

 

Ενεργοί διαγωνισμοί

 

Υπηρεσίες μας με μια μάτια:

 • Προ αξιολόγηση δυνατοτήτων
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση διαδικασιών
 • Οργάνωση έργου – δημιουργία business plan
 • Έρευνα  αγοράς / ανταγωνισμού
 • Σύνταξη προτάσεων
 • Κατάθεση φακέλων
 • Παρακολούθηση εξελίξεων
 • Εκπόνηση – εκτέλεση έργου
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη έργου
 • Υποβολή ενστάσεων
 • Υποβολή αιτημάτων (προκαταβολών – χρηματοδότησης, μηνιαίων – τριμηνιαίων εκθέσεων )
 • Υποστήριξη ελέγχων, περαίωσης έργου
 • Πλήρη , νομική , φοροτεχνική , οικονομοτεχνική , τραπεζική  και διοικητική κάλυψη και υποστήριξη

 

Αύξησε τις πωλήσεις σου: Δημιουργώντας το Δικό σου Τμήμα Πωλήσεων για Δήμους και φορείς του Δημοσίου.

 

 

Δημιουργία Τμήματος Πωλήσεων σε Δήμους και Φορείς του Δημοσίου

Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο των διαδικασιών στις προμήθειες

του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η ILFconsulting, δημιούργησε

ένα ακόμη τμήμα εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις που έχουν την πρόθεση-διάθεση-ανάγκη,

συμμετοχής στις διαδικασίες της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών  στο Δημόσιο

και ευρύτερο Δημόσιο με την νέα ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται μέσα από το Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), από την πλατφόρμα  promitheus.gov.gr,
σχετική νομοθεσία Ν4155/2013 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 58648/29.5.2015(ΦΕΚ 1083/Β/2015), Υπ. Απόφαση.

 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες που  προσφέρει η ILFconsulting στους πελάτες της είναι:

1  Έγκαιρη και πλήρη Ενημέρωση διαγωνισμών Δημόσιων Φορέων σχετικά με την δραστηριότητα του πελάτη, εντός και εκτός Ελλάδος

2  Προέλεγχο δυνατοτήτων για την ένταξη στον διαγωνισμό

3  Σύνταξη απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία Ε.Π.Π

4  Αίτημα ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

5 Καταχώρηση και υποβολή Ε.Π.Π. (προσφορών και σχετικές τροποποιήσεις)

6  Παρακολούθηση έργου ανάθεσης, ολοκλήρωση  και αποπληρωμή

Ελα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας και δημιούργησε το δικό σου τμήμα πωλήσεων  για δήμους και άλλους φορείς του δημοσίου .

 

 

Δημιουργία και Ανάρτηση διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Κατάρτιση Διακηρύξεων, Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κλπ στα πλαίσια Εφαρμογής της Νομοθεσίας “Δημοσίων Συμβάσεων” για Διαγωνισμούς Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) & των Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών για Αναθέτουσες Αρχές.

Ολοκληρωμένη Πρόταση της εταιρείας μας, παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ορθή Εφαρμογή της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) & των Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Με την ολοκλήρωση μετάπτωσης των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αγαθών & υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν το νέο Θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/2016) που αφορά στην “Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Υπηρεσιών” – Ενσωμάτωση στην Ελληνική Έννομη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις & την κατάργηση των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ.

Η εταιρεία μας, διαθέτει εξειδικευμένους Συμβούλους οι οποίοι έχουν μακρόχρονη πρακτική & συμβουλευτική εμπειρία, σε θέματα Διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Γενικότερα η εταιρεία μας, μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά  & άμεσα  για θέματα:

 • Κατάρτισης Διακήρυξης Ηλεκτρονικών Δημοσίων Διαγωνισμών σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο (Ν.4155/2015 & Ν.4412/2016).
 • Ανάρτησης της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών
 • Κατακύρωσης διαγωνισμού
 • Εκπαίδευσης στη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
 • Ανάρτησης πρωτογενών αιτημάτων & εγκρίσεις αυτών, Διακηρύξεις, Συμβάσεις & Εντολές Πληρωμών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
 • Υποστήριξης έκδοσης και προμήθειας ψηφιακών πιστοποιητικών και ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής).
 • Υποστήριξης χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών και εισαγωγής των ψηφιακών πιστοποιητικών στα ψηφιακά έγγραφα για την ανάρτηση των Διακηρύξεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).

 

Αναλυτικότερα μπορούμε να αναλάβουμε:

 

Υποστήριξη στην κατάρτιση & σύνταξη Διακηρύξεων

 • Επιλογή είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας
  • Απευθείας ανάθεσης
  • Συνοπτικών διαγωνισμών
  • Ανοικτών διαγωνισμών
  • Διαγωνισμών άνω των ορίων
  • Διαπραγμάτευσης με / χωρίς δημοσίευση
 • Όροι – Προθεσμίες διενέργειας διαγωνισμού
 • Τήρηση φακέλων Δημοσίων Συμβάσεων και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Ανάρτηση της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο (Ν.4412/2016)
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Οικονομικές προδιαγραφές
 • Κριτήρια ανάθεσης
 • Με Ένα Είδος & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας ή
 • Με Πολλά Είδη και Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας

 Υποστήριξη Έκδοσης – Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

 • Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικών
 • Εγκατάσταση και Αρχικοποίηση ΑΔΔΥ
 • Παραλαβή και Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών
 • Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Χρονοσήμανσης

Έκδοση – Χρήση κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 • Συμπλήρωση Αιτήματος Χορήγησης Κωδικών Πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Αλλαγή Συνθηματικού Χρήστη
 • Προσαρμογή Διεπαφής (Interface) Χρήστη

Εκπαίδευση στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα πλαίσια του Ν.4412/2016

 • Σχεδιασμός – Εκπαίδευση επί των Διαγωνισμών:
  • Κριτήρια ανάθεσης
  • Με Ένα Είδος & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας ή
  • Με Πολλά Είδη & Υποβολή Προσφοράς του Συνόλου της Αιτούμενης Ποσότητας
 • Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση
  • Δημιουργία Επιτροπής
  • Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού
  • Αποσφράγιση Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς Διαγωνισμού
  • Αξιολόγηση Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς
  • Καταχώρηση Βαθμολογιών / Κριτήρια Αξιολόγησης
  • Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών
  • Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού (Οικονομικής Προσφοράς)
  • Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
  • Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
  • Ορισμός Μειοδότη για Υποβολή Δικαιολογητικών
  • Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Μειοδότη
  • Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη
  • Κατακύρωση Διαγωνισμού / Υπογραφή Σύμβασης / Επικοινωνία – Ενστάσεις

 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης παρέχεται με τους εξής τρόπους:

 • Με Φυσική παρουσία του Συμβούλου στην έδρα  της Υπηρεσίας σας
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας   με τον ειδικό  Σύμβουλο της εταιρείας μας
 • Με χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης  ( Team Viewer, Ammy)

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com