Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και εσωτερικού ελέγχου

Υπηρεσίες  ορκωτών ελεγκτών λογιστών

Σε συνεργασία με πιστοποιημένη ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών η ILF consulting  παρέχει  στο σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, πάντα σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Ο σχεδιασμός και η στρατηγική του ελέγχου επικεντρώνεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο (risk based audit) και είναι προσαρμοσμένος στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, αντικατοπτρίζοντας τους ειδικούς επιχειρηματικούς, κανονιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους καθενός εξ αυτών.

 • Διενέργεια Τακτικών Ελέγχων, ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
 • Αναθέσεις επισκοπήσεων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 • Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
 • Έλεγχοι ειδικού σκοπού
 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Forensic Accounting and Fraud Investigations
 • Εκθέσεις Εξαγορών (Due Diligence)
 • Οικονομικοί έλεγχοι εταιρειών για την εισαγωγή τους σε οργανωμένες αγορές

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία εσωτερικού ελέγχου παρέχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.

Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και ανάλυσης κινδύνου περιλαμβάνουν:

 • Εσωτερικοί Λειτουργικοί Έλεγχοι με εστίαση στους κινδύνους.
 • Οργάνωση Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών με κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες.
 • Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης – στελέχωση, αξιολόγηση και εκπαίδευση διοικητικών συμβουλίων Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών.
 • Για υφιστάμενες μονάδες εσωτερικού ελέγχου Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών.
  1. Αξιολόγηση ποιότητας μονάδων εσωτερικού ελέγχου.
  2. Προγραμματισμός εργασιών με εστίαση στον κίνδυνο.
 • Έλεγχοι Απάτης.
 • Έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων.
 • Πλαίσιο προστασίας από Ξέπλυμα Χρήματος.
 • Οργάνωση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Οργάνωση Workshops Αυτοαξιολόγησης κινδύνων.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Αξιολόγηση οργανωτικής δομής Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τους στόχους τους.
 • Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών.
 • Προετοιμασία και ανάπτυξη κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών.
 • Εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αναφορικά με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Καταγραφή περιγραφών θέσεων εργασίας.
 • Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Εσωτερικός  Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing).
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency).

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com