ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Video. Ενημερωτικό Υλικό από 18/05/2022 έως 25/05/2022 ILF consulting team – Σε τίτλους –
May 25, 2022
Με το κλειδί στο χέρι. Επιδότηση έως 75%. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Αξιοποίηση οικοπέδου – ακινήτου
May 25, 2022

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

25/05/2022

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 

Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €  

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.

Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 

Με μια ματιά : 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης
διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για
την ανάπτυξη.

  • Ορίζονται κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων ανάλογα με τον αριθμό των νέων ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) που μπορούν να δημιουργήσουν κατά βιώσιμο τρόπο και το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου. Ειδικότερα, οι επενδύσεις διακρίνονται σε: Στρατηγικές Επενδύσεις 1, Στρατηγικές Επενδύσεις 2, Εμβληματικές Επενδύσεις, Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης και Αυτοδίκαια Εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις.
  • Ορίζονται κατηγορίες παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων που δύναται να λάβει ο φορέας της επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων στην οποία εντάσσεται η επένδυση. Συγκεκριμένα, χορηγούνται κίνητρα Χωροθέτησης, Φορολογικά, Ταχείας Αδειοδότησης και Ενίσχυσης Δαπανών έρευνας και τεχνολογίας καθώς και του εργατικού κόστους.
  • Διευκρινίζεται ο ρόλος των οργάνων Δ.Ε.Σ.Ε. (Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων) και Σ.Ε.Σ.Ε. (Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων) στη διαδικασία Αξιολόγησης/Ένταξης των επενδύσεων καθώς και ο ρόλος της Γ.Γ.Σ.Ι.Ε. (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων) στη διαδικασία Υλοποίησης των επενδύσεων.
  • Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής και τεκμηρίωσης της αίτησης χαρακτηρισμού της επένδυσης ως Στρατηγικής σύμφωνα με τη οποία ο φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. αίτηση χαρακτηρισμού και ένταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων με σαφή αναφορά στα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει, επιχειρηματικό σχέδιο,  νομιμοποιητικά έγγραφα/τίτλους κυριότητας, ανάλυση του προϋπολογισμού και της δομής χρηματοδότησης με παροχή επιβεβαίωσης επάρκειας κεφαλαίων, περιβαλλοντικά/πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, ανέκκλητη εντολή/πληρεξουσιότητα προς την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και αποδεικτικό καταβολής μέρους της διαχειριστικής αμοιβής.
  • Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως Στρατηγικής σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πληρότητας των κριτηρίων και του φακέλου, της σκοπιμότητας της ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία  Στρατηγικών Επενδύσεων και των παρεχόμενων αντισταθμιστικών ωφελειών από τον φορέα, καλεί σε δεκαπενθήμερη δημόσια διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς. 
  • Εισάγεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού κράτους και του επενδυτή στην οποία περιγράφονται οι όροι και οι υποχρεώσεις που διέπουν την υλοποίηση της Στρατηγικής επένδυσης.

 

1. «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι οποίες πληρούν μια
(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης:
αα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων
(75.000.000) ευρώ.
αβ) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι
μεγαλύτερος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000)
ευρώ και ταυτόχρονα με την επένδυση δημιουργούνται
κατά βιώσιμο τρόπον εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον

νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 
2 «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες πληρούν μια
(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης εί-
ναι μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)
ευρώ και αφορά σε έναν (1) ή περισσότερους από τους
τομείς της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιο-
τεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας,
ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού,
διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής
βιομηχανίας ή είναι μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύ-
ρια (20.000.000) ευρώ και η επένδυση έχει ως σκοπό τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους(«cloud computing»).

ββ) Οι επενδύσεις δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπον
πενήντα (50) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός
προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των τριάντα
εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ.
βγ) Συνιστούν επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδο-
χέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτή-
των της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπον σαράντα
(40) τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογι-
σμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000) ευρώ.
 
  3 «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»,
οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντό-
τητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινο-
τομία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονομία χαμηλού
ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
ειδικά στον τομέα αυτόν, τις επενδύσεις υποδομής με
συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή
νέων κτιρίων, συστημάτων που συνδυάζουν σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογό-
νου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου,
συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε., και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλω-
τών φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που
ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την
ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 

 

Για το σχετικό ΦΕΚ click ΕΔΩ 

Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Oι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μει-
ονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πά-
θηση Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροι-
ζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο
φορέας επένδυσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε
εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμ-
φωνα ,
εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραμα-
τική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η ενίσχυση της
παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές
ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν
μπορεί να υπερβαίνει για έργα:
βα) βιομηχανικής έρευνας, τα είκοσι εκατομμύρια
(20.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο,
ββ) πειραματικής ανάπτυξης, τα δεκαπέντε εκατομμύ-
ρια (15.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο, και
βγ) μελετών σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνη-
τικών δραστηριοτήτων, τα επτά εκατομμύρια πεντακό-

σιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο.
 
Τα επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στις «Εμβλη-
ματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»,  να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με την ακόλουθη μορφή;
α) Της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή
χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμή-
ματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται
ως ποσοστό επ’ αυτών,
β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης,
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχα-
νολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται
ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτού που επιμε-
ρίζεται και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις,
γ) της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων
θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται
με το επενδυτικό σχέδιο.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΩΣ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλ-
λει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε.», αίτηση για τον χαρακτηρισμό του
επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης,
την ένταξή του σε μία (1) από τις κατηγορίες του άρθρου
2 και τα κίνητρα της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία
επιθυμεί να λάβει.
O φορέας της επένδυσης καταβάλλει στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για
την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης
του επενδυτικού του φακέλου, διαχειριστική αμοιβή. 
 
Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής υπολογί-
ζεται στο μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) του συνολι-
κού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κάτω
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ούτε να υπερβαίνει
τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το είκο-
σι πέντε τοις εκατό (25%) της διαχειριστικής αμοιβής
καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με την αίτηση του φορέα της
επένδυσης. Το υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», πριν από
τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην ημερήσια διάταξη της
οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρότα-
ση. Σε περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής
πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε., επιστρέφεται
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της
διαχειριστικής αμοιβής.
 
 
 
Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

No 1 Επιλογή ILF consulitng

Comments are closed.