Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού

παραβολο
Κοινωνικό μέρισμα: €500 ανά άτομο, €833 για 4μελή οικογένεια
April 8, 2014
επιδοτήσεις, νέο, ΕΣΠΑ
Μετρήσιμα αποτελέσματα, αυτός είναι ο κεντρικός άξονας του κανονιστικού πλαισίου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
April 9, 2014

Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού

νεα, εσπα, νέος, αναπτυξιάκος
9/4/2014Διαδικασία επιχορήγησης Σωματείων & Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιωτικού Δικαίου από το Υπ.Πολιτισμού  

Α) Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Υπηρεσία μας :
1. Αίτηση στην οποία αναφέρονται :
α) Οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας αιτείται οικονομική ενίσχυση
β) Απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών .
γ) Προγραμματισμό , εφόσον υπάρχει , των πολιτιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους .
2. Πρόσφατο καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού .Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας προωθεί τα αιτήματα στην ιεραρχία του ΥΠΠΟ με σκοπό την έγκριση οικονομικής τους ενίσχυσης .Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδοτήσεων

Σχετική μας υπηρεσία:

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Β) Εφόσον εγκριθεί η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα κάτωθι αναγραφόμενα δικαιολογητικά , για την περαίωση της επιχορήγησής τους .

1. Πρόσφατα επικυρωμένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ.
2. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι ο Σύλλογος είναι εν λειτουργία
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται , το Α.Φ.Μ. και τα σχετικά με την απόδοση του Φ.Π.Α. και του Φ.Μ.Υ. , σφραγισμένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση Μη Οφειλής στο Ι.Κ.Α.
5. Ταμειακά Υπόλοιπα Τραπεζών . ( Σε περίπτωση που το ταμειακό υπόλοιπο του φορέα υπερβαίνει το εν λόγω ποσό της επιχορήγησης κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση βεβαίωσης ανειλημμένων υποχρεώσεων ) .
6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο φορέας ότι δεν διατηρεί λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα πέρα των ήδη δηλωθέντων .
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι : « Δεν έχουμε επιχορηγηθεί από Δημόσιο φορέα με ποσό άνω των 150.000 € » .
8. Βεβαίωση Δ39 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( εφόσον το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει τα 294.471 € ετησίως ) .
9. Απόσπασμα πρακτικού ή βεβαίωση αποδοχής από το διοικητικό συμβούλιο της επιχορήγησης .

Τα ( 6 ) και ( 7 ) φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού .

Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ 2106926590

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.