Δικηγόροι Αθηνών
Έναρξη υποκαταστήματος
December 17, 2013
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων
December 17, 2013

Ίδρυση εταιρίας ΙΚΕ με κεφάλαιο 1 ευρώ

etairia nea

Απαραίτητες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΕ:

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε., καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε.,
  1. ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον ο εκπρόσωπός τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  2. εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων
 • Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

 Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
 • Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» (Μ3), και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7), προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. Παρέχονται και στην υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop)

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά

 • Εξουσιοδότηση των ιδρυτών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους
 • Τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας

 

Το τελικό βήμα αποτελεί η μετάβαση στην υπηρεσία μιας στάσης  στο οικείο επιμελητήριο και η κατάθεση των δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.