δου
Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου
November 14, 2013
δου
Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)
November 14, 2013

Θεώρηση Στοιχείων ΚΒΣ

δου

Ζώνη 1 – 20€ το 1ο + 2€ / μπλοκ από το 2ο μπλοκ και έπειτα

Ζώνη 2 – 25€ το 1ο + 2,5€ / μπλοκ από το 2ο μπλοκ και έπειτα

Ζώνη 3 – 30€ το 1ο + 3€ / μπλοκ από το 2ο μπλοκ και έπειτα

Ζώνη 4 – 35€ το 1ο + 3,5€ / μπλοκ από το 2ο μπλοκ και έπειτα

Ζώνη 5 – 40€ το 1ο + 4€ / μπλοκ από το 2ο μπλοκ και έπειτα

 

Προϋποθέσεις για την θεώρηση των στοιχείων:

 1. Η μη ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις
 2. Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο αυτών (π.χ. ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Προσκομίζεται το αντίγραφο υποβολής (για ταχύτερη εξυπηρέτηση) από τον φορολογούμενο ή προσυπογράφει στο Σημείωμα ΚΒΣ(Β1) το αρμόδιο τμήμα περί της υποβολής ή μη
 3. Η μη ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ
 4. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την θεώρηση στοιχείων:

 1. Συμπληρωμένο σημείωμα ΚΒΣ – Έντυπο Β1 (θα το πάρετε από εμάς)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ κ.λπ.)
 4. Βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων (ατομικές επιχειρήσεις), αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599\86 (θα την πάρετε από εμάς)

 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται:

 1.  Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο
 2. Βεβαίωση από τα αρμόδια τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος ότι έχει υποβάλλει κανονικά τις δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ως άνω

 

Προϋποθέσεις για την αρχική θεώρηση στοιχείων κατά την έναρξη:

 1. Σε περίπτωση αρχικής θεώρησης κατά την έναρξη, απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (θα την πάρετε από εμάς)

 

Ειδικές Περιπτώσεις θεώρησης στοιχείων:

 1. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπουργείου Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).
 2. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του διευθυντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος.

 

Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.