δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ
May 16, 2013
εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΥΣΧΗΣΗΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2007-2013)
May 20, 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στην βελτίωση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και ως επί το πλείστον της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέσω κινήτρων και ενισχύσεων των επιχειρήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ-ΕΝΑΡΞΗ– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων του επενδυτικού νόμου 3908 γίνεται όλο το χρόνο ενώ οι αξιολογήσεις συνήθως ανά εξάμηνο. Η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων θα ξεκινήσει άμεσα, με την δημοσίευση του νέου Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να ξεκινήσει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν η επένδυση ξεκινήσει πριν από την υποβολή της πρότασης, απεντάσσεται ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο.
Χρόνος Ολοκλήρωσης είναι ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Η επιχορήγηση κεφαλαίου δίνεται σε 2 δόσεις. Το 50% του ποσού μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο ποσό μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής. Η επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται εφόσον πιστοποιηθεί ότι το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης.
Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιχορήγησης με κάλυψη ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Σχετικές  υπηρεσίες μας:

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Tax Business Solutions

Finance / solutions

Υπηρεσίες του Πολίτη

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμος υπάγονται Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια που δραστηροποιούνται στους κλάδους :
α) της Μεταποίηση
β) του Τουρισμού
γ) των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
δ) των μεταφορών (Logistics)
Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από 15% έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Οι ενισχύσεις αυτές περιλαμβάνουν την επιχορήγηση κεφαλαίου, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού(Leasing), φορολογικές απαλλαγές και τέλος χαμηλότοκα δάνεια από τραπεζικά συστήματα συνεργαζόμενα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
■ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ
■ Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ
■ Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
■ Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:
■ Γενικής Επιχειρηματικότητας (Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια)
■ Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εισαγωγή καινοτομιών)
■ Περιφερειακής Συνοχής (Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών )
Η ενίσχυση παρέχεται με τις μορφές της επιχορήγησης κεφαλαίου, ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή/και της φορολογικής απαλλαγής ενώ είναι δυνατός και ο συνδυασμός των δύο ή και των τριών μορφών ενίσχυσης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:
■ Επιχειρηματικότητας των νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών έως 1 εκ. ευρώ για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας)
■ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. και άνω – Για το μέρος της επένδυσης που υπερβαίνει τα 50 εκ. παρέχεται μόνον φορολογική απαλλαγή)
■ Πολυετή Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη)
■ Συνεργασίας και Δικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
A)ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
■ Πάσης Φύσεως Μηχανήματα και Μηχανολογικός Εξοπλισμός, καινούργια
■ Ειδικός Εξοπλισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο (π.χ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
■ Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
■ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και Λογισμικό)
■ Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος
■ Λοιπός εξοπλισμός

Β)ΚΤΙΡΙΑΚΑ(έως 60% του Π/Υ):
■ Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
■ Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Γ)ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 50% του Π/Υ):
■ Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων
■ Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)
■ Μελέτες και δαπάνες συμβούλων

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σας, μετά από δωρεάν έλεγχο πιθανής ένταξης σε ανάλογο πρόγραμμα επιδοτήσεως και στο πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ 2007 Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες   Επιχειρήσεις Μικρές/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 15% 25% 35%
Δωδεκ/σου 102,69 15% 25% 35%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 15% 25% 35%
Φωκίδος 75,54 20% 30% 40%
Ευβοίας 81,79 15% 25% 35%
Βοιωτίας 148,17 15% 20% 25%
Ευρυτανίας 53,45 20% 30% 40%
Κεντρική Μακεδονία Θεσ/νίκης 85,56 30% 35% 40%
Χαλκιδικής 78,66 30% 35% 40%
Κιλκίς 79,31 30% 40% 50%
Πέλλας 64,66 30% 40% 50%
Ημαθίας 71,55 30% 40% 50%
Πιερίας 64,44 30% 40% 50%
Σερρών 56,47 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 64,44 30% 40% 50%
Κοζάνης 92,78 30% 40% 50%
Φλώρινας 73,6 30% 40% 50%
Καστοριάς 68 30% 40% 50%
Αττική Αττικής 134,48 15% 20% 25%
Θεσσαλία Λάρισας 76,51 30% 35% 40%
Μαγνησίας 87,72 30% 35% 40%
Καρδίτσας 54,42 30% 40% 50%
Τρικάλων 61,75 30% 40% 50%
Ιόνια Κέρκυρας 74,78 30% 40% 50%
Λευκάδας 74,68 30% 40% 50%
Κεφαλληνίας 91,16 30% 40% 50%
Ζακύνθου 101,62 30% 40% 50%
Κρήτη Ηρακλείου 92,67 30% 35% 40%
Χανίων 91,7 30% 35% 40%
Λασιθίου 94,61 30% 35% 40%
Ρεθύμνης 82,22 30% 35% 40%
Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 30% 40% 50%
Μεσσηνίας 67,67 30% 40% 50%
Κορινθίας 106,36 30% 35% 40%
Αρκαδίας 98,06 30% 35% 40%
Αργολίδας 78,99 30% 35% 40%
Βόρειο Αιγαίο Λέσβου 71,88 30% 40% 50%
Χίου 85,45 30% 40% 50%
Σάμου 72,95 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Καβάλας 76,19 40% 45% 50%
Ξάνθης 64,98 40% 45% 50%
Ροδόπης 57,54 40% 45% 50%
Δράμας 63,15 40% 45% 50%
Έβρου 69,18 40% 45% 50%
Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 40% 45% 50%
Άρτας 61,64 40% 45% 50%
Πρέβεζας 71,23 40% 45% 50%
Θεσπρωτίας 75,22 40% 45% 50%
Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 40% 45% 50%
Αιτωλ/νίας 60,24 40% 45% 50%
Ηλείας 52,26 40% 45% 50%

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

Comments are closed.