Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:

  •   Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί για τη μεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)» και την σχετική εγκύκλιο οδηγιών της Εθνικής αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ,

Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασικό σκοπό  αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στο χειρισμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού. 

 

  •   Τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών , και ειδικότερα τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2, για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα:

Απαιτήσεις

  •   Τα διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα και πρότυπα Διοίκησης Έργων
  •   Τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως αυτοί έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και από τις υπηρεσίες διαχείρισης
  •   Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει αφενός την υλοποίηση και διαχείριση έργων καθώς και τη λειτουργία του Οργανισμού.

 

Η ILFconsulting, ως  πιστοποιημένος φορέας , αναλαμβάνει την έγκριση διαχειριστικής επάρκειας Δημόσιων Οργανισμών για την ανάληψη έργων των εμπροσθοβαρών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020)