• Home
  • Νέα
  • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18/08/2017. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΜΑ: Πλαισίωση και καθοδήγηση, µέσω του αθλητισµού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-EAC/S17/2017)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18/08/2017. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΜΑ: Πλαισίωση και καθοδήγηση, µέσω του αθλητισµού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-EAC/S17/2017)

27/07/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Για υποβολή  αιτήσεων και περισσότερες  πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Α.Π. 25586
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα Πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: 213 136 4710 Φαξ: 210 37 44 713 E-mail: [email protected]
Προς:

1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ∆/νσεις ∆ιοίκησης 2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Πλαισίωση και καθοδήγηση, µέσω του αθλητισµού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-EAC/S17/2017)

 

Για την σχετική πρόσκληση click ΕΔΩ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να συµπληρώσει το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του 2017, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C(2017) 3847, της 9ης Ιουνίου 2017, σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας 2017 για την εφαρµογή των πιλοτικών σχεδίων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2016) 379 final της 14.6.2016) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεµισµό επισηµαίνει σαφώς ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του αγώνα κατά της τροµοκρατίας στην ΕΕ. Τα µέτρα για την αντιµετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σχεδιάζονται και υλοποιούνται, κυρίως, επιτόπου, δηλαδή σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· ο σχεδιασµός και η υλοποίησή τους εµπίπτουν πρωτίστως στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Οι τοπικοί φορείς είναι συνήθως οι πλέον κατάλληλοι για την πρόληψη και τον εντοπισµό φαινοµένων ριζοσπαστικοποίησης, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ΕΕ είναι υποστηρικτικός, ιδίως εξαιτίας του παρεµφερούς χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη και του µεγέθους και του αλληλένδετου χαρακτήρα του προβλήµατος, που σηµαίνει ότι η συνεργασία, η δικτύωση, η χρηµατοδότηση και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στοιχεία εξίσου σηµαντικά.
Ε λληνική
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

2
Ο αθλητισµός µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η καταπολέµηση της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς επίσης και στην προώθηση ευρωπαϊκών αξιών όπως η ανεκτικότητα, η ένταξη και ο διαπολιτισµικός διάλογος. Ταυτόχρονα, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα αθλητικά σωµατεία µπορούν επίσης να αποτελέσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ευάλωτων νέων. Με βάση τα ανωτέρω, το παρόν πιλοτικό σχέδιο θα στηρίξει έργα από τη βάση προς την κορυφή στον τοµέα του αθλητισµού µε στόχο τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης.

1. Στόχοι Η παρούσα δράση έχει ως στόχο τη στήριξη έργων που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό, διοργανώνονται από τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και εστιάζουν στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης, βοηθώντας, ιδίως, τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισµού και ριζοσπαστικοποίησης να αποκτήσουν ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, που µπορούν να βοηθήσουν τους νέους που βρίσκονται στο περιθώριο των κοινωνιών να αισθανθούν ότι επανεντάσσονται στην κοινωνία. Το παρόν πιλοτικό σχέδιο θα εµπλέκει τοπικές αθλητικές οργανώσεις της ΕΕ οι οποίες, σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές που είναι αρµόδιες για τη ριζοσπαστικοποίηση και την τροµοκρατία, θα εντοπίζουν άτοµα που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης και θα τους προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση, στην προσπάθεια πρόληψης διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν: • αυξηµένη αίσθηση του ανήκειν στις κοινωνίες της ΕΕ µεταξύ των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· • µείωση του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησής τους. Τα έργα θα επιτρέπουν σε τοπικές πρωτοβουλίες να εστιάζουν, µέσω του αθλητισµού, στην παρακολούθηση και την πρόληψη διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Στα έργα θα πρέπει να συµµετέχουν τοπικές αθλητικές οργανώσεις και να αναπτύσσεται η συνεργασία µε τις τοπικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα. Θα επιλεγούν περίπου 15 έργα.

2. Κριτήρια επιλεξιµότητας

Για να είναι επιλέξιµα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: – να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµική προσωπικότητα και αποδεδειγµένη επιτυχή εµπειρία όσον αφορά την αντιµετώπιση διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης (φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιµα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης)· – να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ. Επιλέξιµες είναι µόνο οι αιτήσεις από νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη της ΕΕ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

3
3 Επιλέξιµες δραστηριότητες

O κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν είναι εξαντλητικός: • δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη διαδικασιών καταπολέµησης της ριζοσπαστικοποίησης, οι οποίες υλοποιούνται από επιλέξιµους αιτούντες σε συνεργασία µε τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για θέµατα ριζοσπαστικοποίησης, τροµοκρατίας και αστυνόµευσης. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν προσέγγιση ισόρροπης συµµετοχής των φύλων· • εκπόνηση, καθορισµός, προβολή και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών πρακτικών σχετικά µε την πλαισίωση και την καθοδήγηση, µέσω του αθλητισµού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά µε την πρακτική και την αποδεδειγµένη προστιθέµενη αξία του αθλητισµού στην καταπολέµηση της ριζοσπαστικοποίησης· • προσδιορισµός αθλητικών δραστηριοτήτων που κινδυνεύουν από διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης· • δράσεις διάδοσης· • δραστηριότητες δικτύωσης. ∆ραστηριότητες που δεν περιλαµβάνουν στοιχεία που να τεκµηριώνουν την ύπαρξη µεθοδολογίας για την ισότητα των φύλων δεν είναι επιλέξιµες.

Περίοδος υλοποίησης – οι δραστηριότητες δεν µπορούν να αρχίσουν πριν από την 1.1.2018 – οι δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι τις 31.12.2018 Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραµµατιστεί να διαρκέσουν µεγαλύτερο διάστηµα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Κριτήρια ανάθεσης Οι επιλέξιµες αιτήσεις / τα επιλέξιµα έργα θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):
– Ο βαθµός στον οποίο η πρόταση συµβάλλει στον στόχο της στήριξης της ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ µέσω του αθλητισµού. – Ο βαθµός στον οποίο: η πρόταση βασίζεται σε σαφή προσδιορισµό των ειδικών τοπικών αναγκών των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· οι στόχοι είναι σαφώς καθορισµένοι και εφικτοί και αντιµετωπίζουν ζητήµατα σχετικά µε τις συµµετέχουσες οργανώσεις και οµάδεςστόχους·

β. Ποιότητα (κριτήριο 2) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017

4
– Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των προτεινόµενων δραστηριοτήτων και της µεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων: οικονοµική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθµός αποδοτικότητας του έργου από πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· βιωσιµότητα των προτεινόµενων δράσεων (ο βαθµός στον οποίο οι δράσεις θα υλοποιούνται και µετά το τέλος του έργου)· δηµοσιονοµική πρόταση (η συνοχή µεταξύ των στόχων, της µεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόµενου προϋπολογισµού)· ποιότητα και σκοπιµότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας.

γ. ∆ιαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (κατ’ ανώτατο όριο 20 µόρια):

– Ο βαθµός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιµέρους πτυχές των προτεινόµενων δραστηριοτήτων: – το έργο περιλαµβάνει κατάλληλο µείγµα εµπειρίας και εµπειρογνωµοσύνης για την επιτυχή έκβαση κάθε πτυχής του έργου· – η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόµενης οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που έχουν αποδεδειγµένη πείρα στη διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι που ανατίθενται στα µέλη της οµάδας.

Στις επιλέξιµες αιτήσεις θα χορηγηθούν µόρια από σύνολο 100 µορίων, βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Για το πρώτο και το δεύτερο κριτήριο θα αποδοθεί τουλάχιστον το 65% των µορίων. Επιπλέον, 70 τουλάχιστον µόρια θα αποδοθούν για όλα τα κριτήρια ανάθεσης από κοινού. Οι αιτήσεις µε βαθµολογία κάτω από τα όρια αυτά θα απορριφθούν.

5. ∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός

Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση των έργων ανέρχεται σε 750 000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης είναι 60 000 ευρώ. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει περίπου 15 προτάσεις. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µη χορηγήσει όλα τα διαθέσιµα κονδύλια.

6. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, µε βάση το έντυπο αίτησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm Το έντυπο αίτησης, δεόντως συµπληρωµένο, πρέπει να αποσταλεί ταχυδροµικώς (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου) ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών έως τις 18 Αυγούστου 2017 στις 16:00 (ώρα Βρυξελλών).

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017
Περισσότερες πληροφορίες έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590 Αργυρός Γιάννης

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting