Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους – Υποβολές έως 30/5/2019

120 δόσεις: Οι τελικές ρυθμίσεις και ποιοι εντάσσονται
April 11, 2019
Ε. Αχτσιόγλου: «Κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85% σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση – Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζόμενων διανομέων στο νομοσχέδιο»
April 15, 2019

Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους – Υποβολές έως 30/5/2019

11/04/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

 

 

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μεσαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής
δραστηριότητας: μεταποίησης, τουρισμού και παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του 651/2014 ΓΑΚ. Οι ΚΑΔ με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δράσεις που έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 500.000 ευρώ και μεγαλύτερος από 5.500.000 ευρώ.

Δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις:

 • στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 ΓΑΚ, κατά κατηγορία
 • στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 ΓΑΚ, κατά κατηγορία
 • στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 ΓΑΚ, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα
 • στον τομέα της ναυπηγίας
 • στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
 • στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 2 του ΓΑΚ
 • στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013
 • στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
 • οι οποίες διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι, είναι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζονται ως «μεσαίες» ως προς το μέγεθός τους και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙII της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
 • Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.)
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής

από 2/4/2019 έως 28/6/2019 (ώρα 15:00)

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis(«Δράσεις Περιφερειών») και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι
των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς τον ΕΦΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ.)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Γενική Κατηγορία (πλην καταλυμάτων)
 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Καταλύματα
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός – Γενική Κατηγορία (περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Έπιπλα γραφείου
 • Μεταφορικά μέσα προϊόντων ή/και πρώτων υλών
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης για προσωπικό ή πελάτες
 • Εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ή/και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού – Γενική Κατηγορία
 • Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ISO
 • Λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης.

Προϋπολογισμός

€ 14.000.000

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική πρόσκληση 

 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.