• Home
 • Νέα
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ. Υποβολές έως 1/9/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ. Υποβολές έως 1/9/2017

01/06/2017

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και ∆ικτύων Πόλεων

(Προθεσµία: 1η Σεπτεµβρίου 2017)

 

H ILF consulting διαθέτη απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

 

Υπηρεσίες έρευνας – μελέτης – καινοτομίας

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης – επιδότησης .

 

Πρόταση Δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης  ΚΟΙΝΣΕΠ – ΚΟΙΣΠΕ  του δήμους σας.

Για περισσότερες πληροφορείς ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 Αργυρός Γιάννης.

 

 Δικαιούχοι- Αιτούντες:

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε δηµόσιοι φορείς ή µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί µε νοµική προσωπικότητα.

Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Τουλάχιστον ένα κράτος µέλος της ΕΕ πρέπει να συµµετέχει. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  Σερβία,  Αλβανία, Μαυροβούνιο και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 Στόχοι και Προτεραιότητες του Προγράµµατος

Όλα τα έργα θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους του προγράµµατος. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως παράλληλο στόχο τις ετήσιες προτεραιότητες του προγράµµατος.

Γενικοί και ειδικοί στόχοι

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης µε τους Πολίτες, οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυµορφία της,
 • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες  για τη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή µε ευρωπαϊκή διάσταση:

 • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη µνήµη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευηµερίας των λαών της µέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληµατισµού και της ανάπτυξης δικτύων,
 • ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, µε υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης
 • και µε την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισµική δράση και εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης.

Ετήσιες προτεραιότητες

(α) Κατανόηση και συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισµό

(β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης

(γ) Καταπολέµηση του στιγµατισµού των µεταναστών και δηµιουργία αντι-αφηγήσεων υπέρ του διαπολιτισµικού διαλόγου και της αµοιβαίας κατανόησης

(δ) Συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης

 Σκέλη

Το πρόγραµµα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε µία οριζόντια δράση:

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή µνήµη:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη µνήµη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν έργα που αφορούν τις αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Σε αυτό το σκέλος δεν αποκλείονται και δραστηριότητες που αφορούν ιστορικά σηµεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας που ενθαρρύνουν την ανοχή, την αµοιβαία κατανόηση, το διαπολιτισµικό διάλογο και τη συµφιλίωση.

Τα έργα αναµένονται να περιλαµβάνουν διάφορους τύπους οργανώσεων (τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ερευνητικά ιδρύµατα κ.α.), να αναπτύξουν διάφορα είδη δράσεων (έρευνα, άτυπη εκπαίδευση, δηµόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κτλ.) ή να εµπλέξουν πολίτες από διαφορετικές οµάδες-στόχους. Τα έργα θα πρέπει να είναι διεθνικά µε τη δηµιουργία διεθνικών συµπράξεων και δικτύων και να χαρακτηρίζονται από ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση.

Σκέλος 2: Συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:

Ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, µε σκοπό τη διαµόρφωση της ενωσιακής πολιτικής θεµατολογίας σε τοµείς συναφείς µε τους στόχους του προγράµµατος. Αυτό το σκέλος καλύπτει επίσης έργα και πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ευκαιρίες για αµοιβαία κατανόηση, διαπολιτισµική µάθηση, αλληλεγγύη και εθελοντισµό σε ενωσιακό επίπεδο.

Τα µέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής:

 • Αδελφοποίηση πόλεων
 • Δίκτυα πόλεων
 • Έργα της κοινωνίας των πολιτών

 Τα δύο σκέλη συµπληρώνονται από µια οριζόντια δράση που αφορά τη ανάλυση, διάδοση και χρήση των αποτελεσµάτων των έργων.

Για την σχετική πρόσκληση click  ΕΔΩ

Μέτρο 1: Αδελφοποίηση πόλεων

Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συµµετέχει ευρύ φάσµα πολιτών από αδελφοποιηµένες πόλεις σε θέµατα που ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους του προγράµµατος. ∆ίνεται προτεραιότητα σε έργα που έχουν ως στόχο τις προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται κάθε χρόνο για το εν λόγω µέτρο. Κινητοποιώντας τους πολίτες σε τοπικό και ενωσιακό επίπεδο ώστε να συζητούν για συγκεκριµένα ζητήµατα από την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, το µέτρο αυτό θα επιδιώξει να προωθήσει τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική δέσµευση και εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης. Η αδελφοποίηση πρέπει να νοηθεί υπό ευρεία έννοια, δηλ. ως αναφερόµενη στους δήµους που υπέγραψαν ή έχουν δεσµευτεί να υπογράψουν συµφωνίες αδελφοποίησης, καθώς και στους δήµους που έχουν άλλες µορφές εταιρικών σχέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας και των πολιτιστικών δεσµών τους.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • Πόλεις/δήµοι Επιτροπές αδελφοποίησης
 • Άλλοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

 • δήµους από δύο (2) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ.
 • τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκληµένων συµµετεχόντων. « Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι αλλοδαποί συµµετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους·
 • µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες, ενώ η µέγιστη επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι 25.000 ευρώ.
 • καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Σεπτεµβρίου 2016 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως και 30η Σεπτεµβρίου 2018.

Μέτρο 2: ∆ίκτυα πόλεων

∆ήµοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέµα µε µακροπρόθεσµη προοπτική µπορεί να επιθυµούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιµη. Η δικτύωση µεταξύ δήµων για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό µέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η αδελφοποίηση είναι ένας ισχυρός δεσµός για τους δήµους. Ως εκ τούτου, το δυναµικό των δικτύων που δηµιουργούνται από µια σειρά δεσµών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη θεµατικής και µακροχρόνιας συνεργασίας των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι σηµαντικά για την εξασφάλιση διαρθρωµένης, έντονης και πολύπλευρης συνεργασίας, συµβάλλοντας έτσι στη µεγιστοποίηση του αντικτύπου του προγράµµατος.

Τα δίκτυα πόλεων αναµένεται:

 • να ενσωµατώνουν ένα φάσµα δραστηριοτήτων γύρω από τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των στόχων ή των ετήσιων προτεραιοτήτων του προγράµµατος˙
 • να έχουν καθορισµένες οµάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγµένα θέµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και να συµµετέχουν δραστήρια σε αυτά µέλη της κοινότητας στον θεµατικό τοµέα (δηλ. ειδικοί, τοπικές ενώσεις, πολίτες και οµάδες πολιτών που ενδιαφέρονται άµεσα για το θέµα κ.λ.π.)˙
 • να λειτουργούν ως βάση για µελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις µεταξύ των πόλεων που συµµετέχουν, όσον αφορά τα θέµατα που εξετάζονται ή ενδεχοµένως άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

Δικαιούχοι- Αιτούντες χωρών του προγράμματος:

 • Πόλεις/δήµοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησης ή τα δίκτυά τους.
 • Άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
 • Οµοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εκτός από τη φύση των αιτούντων, οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να είναι εταίροι σε αυτά τα έργα.

Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής:

 • τη συµµετοχή δήµων από τέσσερις (4) τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων να είναι κράτος µέλος της ΕΕ˙
 • να περιλαµβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκληµένους συµµετέχοντες. Οι «προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι διεθνείς συµµετέχοντες απεσταλµένοι των επιλέξιµων εταίρων˙
 • το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης να προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός της χώρας υποδοχής.
 • 4 εκδηλώσεις σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες χώρες.
 • µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 µήνες, ενώ το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για επιδότηση σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του µέτρου είναι 000 ευρώ.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεµβρίου 2017 για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2018.

H ILF consulting διαθέτη απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρου, Πολωνίας , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας, Πατήστε ΕΔΩ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting