ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος:

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές, την πλήρη κάλυψη  για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΆ ΦΕΚ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/16 

Α’ Κύκλος:*

1.       <Γενική Επιχειρηματικότητα>

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΩΣ 07 ΜΑΙΟΥ 2018.

 

2.          <Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ>

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΕΕΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ-ΜΜΕ.

 

 

3. <Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού>

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΠΡΟΜ.-ΜΗΧ.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

4.      < Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους >

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΜΕΙΖΟΝΟΣ-ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 

1_τροποποίηση_4399_2016-αφορά-και-3299_3908

 

Για την επιλεξιμότητα της δρασης σας ελάτε σε επικοινωνια με το αρμοδιο τμημα μας

Αναπτυξιακός νόμος ( ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016 ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ-ΧΑΡΤΗΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 55%-ΤΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΟΜΟΥ 

Αναπτυξιακός Νόμος: ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ελάτε σε επικοινωνία  με το αρμόδιο τμήμα 2106926590 

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Βασικά χαρακτηριστικά του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ανά κατηγορία,από την ILF consulting team.

 1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

 

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

– Leasing

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 • να είναι εξωστρεφής,
 • να είναι καινοτόμες,
 • να προέρχονται από συγχώνευση,
 • να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
 • να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
 • να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
 • επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 1. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές, β) δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

– Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

– Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

 

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

– Leasing

– Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) ενώ για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12 η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 100% του ανώτατου ποσού ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 • να είναι εξωστρεφής,
 • να είναι καινοτόμες,
 • να προέρχονται από συγχώνευση,
 • να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
 • να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
 • να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
 • επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ που αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Μηχανολογικός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

 

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

 

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 1. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

Δικαιούχοι:

-Ατομική επιχείρηση

– Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

– Συνεταιρισμοί

– Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

– Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

– Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

– Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

– Κτιριακές εγκαταστάσεις

– Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

– Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

– Λοιπός εξοπλισμός

– Μεταφορικά μέσα

– Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

– Άυλα στοιχεία ενεργητικού

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

 

Είδος ενίσχυσης:

– Φοροαπαλλαγή

– Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

 

Προϋπολογισμός παρόντος καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

Όροι και προϋποθέσεις

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Για την επιλεξιμότητα της δράσης σας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας.

 

Μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες (Κ.Α.Δ)

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ

στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ

στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα

στον τομέα της ναυπηγίας

στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας

στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ

και των Κ.Α.Δ των εξής κατηγοριών:

 1. (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και 09. (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).
 2. Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
 3. Κατασκευές κτηρίων.
 4. Έργα πολιτικού μηχανικού.
 5. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
 6. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
 7. Χονδρικό εμπόριο.
 8. Λιανικό εμπόριο.
 9. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)].

52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων).

52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].

 1. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
 2. Καταλύματα. κατ’ εξαίρεση υπάγονταιστα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

α) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδωντουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

β) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε

κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).

γ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τηn λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

δ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

ε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,

στ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντραθαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικάκαταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α’ 155),

ζ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69 του ως άνω νόμου (επιλέξιμο μόνο στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»),

η) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

 1. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
 2. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
 3. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 4. Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
 5. Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
 6. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
 7. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
 8. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων  δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
 9. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
 10. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 11. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
 12. Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
 13. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
 14. Δραστηριότητες απασχόλησης.
 15. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
 16. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
 17. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
 18. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
 19. Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
 20. Εκπαίδευση.
 21. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
 22. Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
 23. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
 24. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
 25. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες. κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)

β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).

 1. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
 2. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.
 3. Δραστηριότητες οργανώσεων.
 4. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
 5. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.
 6. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
 7. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
 8. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Με μία Ματιά από την ILF consulting team.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

<< Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.>>

 

Τί είναι ο αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών  σχεδίων,  τα  οποία υποβάλλονται  από μεμονωμένες  επιχειρήσεις  ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο  νέος  Αναπτυξιακός  Νόμος υιοθετεί καινοτομικές  προσεγγίσεις  για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:

 • Διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών, καθώς έτσι δεν ενισχύεται πλέον η πραγματοποίηση δαπανών  ανεξαρτήτως  τελικού  αποτελέσματος,  όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, παρέχονται  στοχευμένες  επιχορηγήσεις  ιδίως  προς φορείς με αυξημένη ανάγκη  κεφαλαιακής  ενίσχυσης,  αλλά και επιπλέον  κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων∙
 • ορισμός  του  ύψους  της  επιχορήγησης   στο  70%  του  επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης∙
 • καθιέρωση πλαφόν  στο  ύψος  των  ενισχύσεων  (5  εκ.  ανά  επενδυτικό σχέδιο,   10   εκ.   ανά   επιχείρηση,   20   εκ.   ανά   όμιλο   επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους ∙
 • θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιοορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να  ενισχυθούν   με   επιχορηγήσεις,   όταν   άλλως   δεν   παρέχονται,   ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται. Οι στόχοι της επιπλέον ενίσχυσης  “Ειδικών Κατηγοριών”  αυτής είναι η καταπολέμηση  διαφόρων ειδών μειονεξιών (κοινωνικοοικονομικών ­ γεωγραφικών), η ενίσχυση συγκεκριμένων  επιχειρηματικών μορφών και η ενίσχυση επιχειρήσεων με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς,
 • απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:

τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως:  Ενισχύσεις  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού,  Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],

διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές   και  μετέπειτα   δικαιούχοι   θα  έχουν   τη  δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.

 

 • παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής  χρηματοδότησης  για τη διασφάλιση  του δημόσιου συμφέροντος∙
 • αξιολόγηση  (ongoing   και   ex   post)   της   εφαρμογής,   αλλά   και   των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα,
 • Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή.  Δεδομένης  της στενότητας  των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η   πρακτική της κεφαλαιακής  ενίσχυσης  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  σωρεύουν  ζημιές  επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων  μόνο  μέσω  των  φορολογικών  διευκολύνσεων,  γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις.. ∙
 • υιοθέτηση ουσιωδώς  διαφορετικής  διαδικασίας  σχεδιασμού  και σύνταξης του αναπτυξιακού  νόμου: ήτοι, ουσιαστική  διαβούλευση  επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και  στην  αξιοποίηση  της  συσσωρευμένης  τεχνογνωσίας  της, καθώς και στην   συνεχή   εμπλοκή   των   λοιπών   κρατικών   φορέων   με   συναφές

αντικείμενο.

Στόχοι  

Κεντρικοί   στόχοι   του    νέου    Αναπτυξιακού    Νόμου    είναι:   η   επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες  άμεσα και σταθερά   αποτελέσματα∙    η προώθηση  της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών∙   η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο∙ η   αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων  επιχειρήσεων,  που  απασχολούν  ειδικευμένο  ανθρώπινο  δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.

Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η ενίσχυση της συνεργασίας  μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  αλλά  και  μεταξύ Δημοσίου  και φορέων παραγωγής γνώσης και επιχειρήσεων, η βελτίωση της θέσης της χώρας ως προς την  ανταγωνιστικότητά  της  σε  τομείς  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας και έντασης γνώσης, η αναβάθμιση σε αλυσίδες αξίας προς την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δομή Ο  νόμος  είναι “κωδικοποιημένος”,  ώστε να μην χρειάζεται  να ανατρέχει  ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του Νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου σε συμφωνία, με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής   Επιτροπής   της  17ης   Ιουνίου   2014],  που  αφορούν  σε  όλα  τα καθεστώτα.

Το  ειδικό  μέρος  διαρθρώνεται  σε πέντε κεφάλαια,  στα οποία περιγράφονται  τα

οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

Καθεστώτα Ενισχύσεις Μηχανολογικού ΕξοπλισμούΓενική Επιχειρηματικότητα

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Συνέργειες και δικτυώσεις

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Κάθε    καθεστώς    (εκτός    του    καθεστώτος    “Ενδιάμεσοι    χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες. Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεωνΔεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Eπιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας,  είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιπρόσθετη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του ΧΠΕ, στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα”,  “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ”. Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων» (άρθρο 12 Α.Ν.).Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια

Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές,  περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής  μείωσης,  παραμεθόριες  περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης

Αφορούν  σε έργα που υλοποιούνται  από: επιχειρήσεις  που χαρακτηρίζονται  ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες ΔαπάνεςΠροβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία  ενεργητικού)  ή  εναλλακτικά  δαπάνες μισθολογικού  κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για  παράδειγμα  σε  επενδύσεις  καινοτομίας  των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.  Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών ενισχύσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 

Είδη και ύψος ενίσχυσης Είδη ενίσχυσηςα) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους, ε) χρηματοδοτικά εργαλεία,

στ)  σταθεροποίηση  συντελεστή  φορολογίας  εισοδήματος  μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

ζ) ταχεία αδειοδότηση η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται    για   κάθε   περιοχή   και   μέγεθος   επιχείρησης   από   τον   Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και

β)  για  τις  δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως  του  ύψους που

καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Τα  μέγιστα  ύψη  ενισχύσεων  για  τη  διάρκεια  ισχύος  του  αναπτυξιακού  νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

Υποβολή / Aξιολόγηση Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις
Ενωσιακή νομοθεσία Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ): ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  της  17ης  Ιουνίου  2014  για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 ­ 2020: Κρατική Ενίσχυση αριθ. S.A. (21014/N) – Ελλάδα (C233 18­7­2014)
Πηγές χρηματοδότησης Πηγές χρηματοδότησης του νέου Α.Ν.Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι:

●    Πρόγραμμα Δημοσίων Επεδύσεων (ΠΔΕ)

●    ΕΣΠΑ

●    δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού

●    μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών

 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος     Σκοπός του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία  πλαισίου  ενισχύσεων  περιορισμένου  εύρους  με  ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Το  συγκεκριμένο   καθεστώς   είναι  ιδιαίτερα   ελκυστικό   για     επιχειρήσεις  που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή  της  ενίσχυσης  άμεσα με τη διενέργεια  διοικητικών  ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων.

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες)

Περιλαμβάνουν  τις δαπάνες μηχανολογικού  εξοπλισμού  και μεταφορικών  μέσων που χρησιμοποιούνται  μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα:

α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.

Είδη ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Στο παρόν καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης

Οι  επενδυτικές  δαπάνες  ενισχύονται  για  τις  δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού  που καθορίζεται  για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από

εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση      Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Γενική Επιχειρηματικότητα

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος Στόχος   του   καθεστώτος   “Γενική   Επιχειρηματικότητα”   είναι   η   ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών.
 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

ΓενικάΤο συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων (ατομικές,  εμπορικές,  αλλά και συνεταιριστικές  επιχειρήσεις),  υφιστάμενες  ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο Ενισχυόμενες δαπάνεςΔιακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Συμπληρωματικά στις  περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:

 

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ,➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή ή

β)  επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου).

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερεαικών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.
Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Παρέχει ενισχύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων.

 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

ΓενικάΤο συγκεκριμένο  καθεστώς  απευθύνεται  αποκλειστικά  σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι ΜΜΕ,

β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών),

γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων (ατομικές,  εμπορικές,  αλλά και συνεταιριστικές  επιχειρήσεις),  υφιστάμενες  ή υπό σύσταση∙

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο Ενισχυόμενες δαπάνεςΔιακρίνονται οι εξής  κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού),

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

 

 

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση  70% επι του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον ΧΠΕ και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.
Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις  προϋποθέσεις   υπαγωγής   αυξημένα   κίνητρα   σε  σχέση   με  τα  υπόλοιπα καθεστώτα  Γενικών Ενισχύσεων,  όπως επιχορήγηση  των επενδυτικών δαπανών από  70%  έως  100%,  αλλά  και  ενισχύσεις  έως  100.000  ευρώ  για τις δαπάνες εκκίνησης.

 

Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για

ΜΜΕ                                                            

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος      Στόχοι του καθεστώτος «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» είναι η  καθιέρωση  ή ενίσχυση  των προϊόντων  καινοτομικού  χαρακτήρα,  καθώς και η ενσωμάτωση  οργανωτικών  και  διαδικαστικών  καινοτομιών,  με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ΜΜΕ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή / κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιόν τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Είναι   δυνατή   η  ενίσχυση  για  το  σύνολο  των  δαπανών  των  περιφερειακών ενισχύσεων  καθώς και μια σειρά επιπλεόν επενδυτικών δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού)

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

➢ Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνουν:

o     δαπάνες  απόκτησης,  επικύρωσης  και  προστασίας  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,∙

o    δαπάνες μισθοδοσίας  προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,∙

o     δαπάνες για συμβουλευτικές  και υποστηρικτικές  υπηρεσίες  στον τομέα της καινοτομίας.

o     δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,

o     δαπάνες  πρόσθετων  γενικών  εξόδων  και  λοιπών  λειτουργικών δαπανών.

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και για τις δαπάνες καινοτομίας.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

 

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται  αυτοτελώς  (χωρίς δηλαδή συγκριτική  αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.
Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την«καινοτομική»    τους   επίδοση,   είτε   παράγοντας   καινοτομικά   προϊόντα,   είτε εισάγοντας οργανωτικές ή διαδικαστικές καινοτομίες να αξιοποιήσουν ταυτόχρονα σημαντική  ένταση  περιφερειακών  ενισχύσεων  και ειδικές ενισχύσεις  καινοτομίας (λειτουργικές δαπάνες κλπ) που δεν είναι διαθέσιμες σε κανένα άλλο καθεστώς του νόμου.

 

Συνέργειες και Δικτυώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος Στόχος του καθεστώτος  «Συνέργειες  και Δικτυώσεις»  είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν  στις  επιχειρηματικές  συστάδες  (cluster),  καθώς  και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από  τη  δημιουργία  πυκνών  οριζόντιων  και  κάθετων  δικτυώσεων,  μέσω  της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:

●     ενίσχυση  της  εξαγωγικής  ετοιμότητας  και  της  ανταγωνιστικότητας  και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων,

●     προώθηση  της ανάπτυξης  των βιομηχανικών  συστάδων  σε λειτουργικές περιοχές εντός των αλυσίδων αξίας,

●     διευκόλυνση της ικανότητας και της θεσμικής συνεργασίας για τη διοίκηση των συστάδων,

●     ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών και ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής συμβουλών στον τομέα, και

●     δημιουργία  συνεργατικών   πλαισίων  για  τη  διευκόλυνση  της  αναγκών ανάπτυξης  των κλάδων μέσω μιας ριζοσπαστικής προσέγγισης κλαδικής ανάπτυξης.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν ΓενικάΣτο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Τα   σχήματα   συνέργειας   –   δικτύωσης   λειτουργούν   υπό   μορφή   εταιρίας   ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από έξι τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη ή τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.

Φορέας της επένδυσης, όπως και δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι το cluster και όχι τα μέλη του.

 

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεωνΔεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή / κλάδοι δραστηριότητας

Καμία διαφοροποίηση από αυτά που ισχύουν για το σύνολο του νόμου. Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το cluster είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε  διαφορετικούς  κλάδους που ενσωματώνουν  υποστηρικτικές  και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα.

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνεςΣτο  καθεστώς  «Συνέργειες  και  Δικτυώσεις»  ορίζονται  ως  επιλέξιμες  τόσο δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, όσο και ειδικές επενδυτικές δαπάνες. Βασική, ωστόσο  προϋπόθεση  ενίσχυσης  είναι να αφορούν κοινές δράσεις των συμμετεχόντων στο επενδυτικό σχήμα.

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) Ενδεικτικά:

➢ κοινές  εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό  παραγωγής,  προμήθεια  ή  παροχή

κοινών υπηρεσιών, κοινές δράσεις: αποθήκευσης ή/και δικτύων διανομής ή/και προμηθειών ή/και διακίνησης,

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

Για συνεργατικούς σχηματισμούς που αποτελούνται από ΜΜΕ:

●    επιχορήγηση,

●    φορολογική απαλλαγή,

●     επιδότηση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  (ή οποιοσδήποτε  συνδιασμός  των τριών πρώτων ειδών) και

●    επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από

 

 

τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
Καινοτομικά cluster Για  τα  cluster   που  χαρακτηρίζονται   ως  καινοτομικά  προβλέπονται   επιπλέον ενισχύσεις    για  άυλα  και  ενσώματα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  επιπλέον  για δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες .Συγκεκριμένα προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών για:

●     συντονισμό   του  συνεργατικού   σχηματισμού   για  τη  διευκόλυνση   της συνεργασίας,  την  ανταλλαγή  των  πληροφοριών  και  την  παροχή ή την διάθεση    εξειδικευμένων  και  εξατομικευμένων  υπηρεσιών  στήριξης των επιχειρήσεων,

●    προβολή ή την αύξηση της προβολής του σχηματισμού,

●     διαχείριση     εγκαταστάσεων     του     σχηματισμού     και     διοργάνωσης προγραμμάτων και συνεδρίων για την στήριξη και διάδοση των γνώσεων και της δικτύωσης

Αξιολόγηση Οι αιτήσεις αξιολογούνται  αυτοτελώς  (χωρίς δηλαδή συγκριτική  αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.
Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα του νόμου (με την εξαίρεση του καθεστώτος “Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια”, το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων (π.χ. επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων).

 

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί

Οργανισμοί ­ Ταμεία Συμμετοχών                

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος Βασικός στόχος του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί ­ Ταμεία Συμμετοχών” είναι η σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων με απώτερους στόχους την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητας τους για εξαγωγές, καθώς  και  την  αύξηση  της  απασχόλησης.  Επιπλέον,  επιδιώκονται  επιμέρους στόχοι, όπως για παράδειγμα η αύξηση των δικτυώσεων ή η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν ΓενικάΤο  Δημόσιο  επενδύει σε ταμείο συμμετοχών  με εισφορά Εθνικών ή Κοινοτικών πόρων∙  στη  συνέχεια  ο  διαχειριστής  των  ταμείων  ή  του  ταμείου  συμμετοχών επιδιώκει  τη μεγαλύτερη  δυνατή μόχλευση  των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

Η  δυνατότητα  καθορισμού  των  επιλέξιμων  κλάδων  και  επενδυτικών  σχεδίων εξαρτάται από την τελική μορφή του ταμείου συμμετοχών.

Βασικές επιδιώξεις:

α)   Δημιουργία   νέων   και   η   μεγέθυνση   εξαιρετικά   δυναμικών   υφισταμένων επιχειρήσεων,

β) Αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,

γ) Ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

δ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει ο διαχειριστής.

 

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Η  υπαγωγή  επιχειρήσεων  στα  παρόν  καθεστώς  διασφαλίζει  ιδιαίτερα  μεγάλη ευελιξία στον καθορισμό των δαπανών, που δύνανται να ενισχυθούν.

Είδη ενίσχυσης

α) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, β) δάνεια

Αξιολόγηση Οι   διαδικασίες   επιλογής   των  επιχειρήσεων   καθορίζονται   από  τη  συμφωνίαΔημοσίου ­ Διαχειριστών.

Ωστόσο, ζητήματα  όπως η επιλογή των διαχειριστών, το επίπεδο μόχλευσης, το ύψος αμοιβής των διαχειριστών, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων  θα  αποτελούν  αντικείμενο  εποπτείας  του Ταμείου Συμμετοχών  από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Το  καθεστώς   παρέχει   τη  δυνατότητα   μέγιστης   ευελιξίας,   αλλά  και  έντασης ενίσχυσης  από  το  σύνολο  του  Α.Ν.,  μέσω  της  συμμετοχής  των  Ταμείων  στο κεφάλαιο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.Επίσης, πρόκειται για το μόνο καθεστώς που χορηγεί δάνεια και κεφαλαιακή συμμετοχή.

 

Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά

Σχέδια                                                          

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος Στόχους του καθεστώτος «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια»αποτελούν η αύξηση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.
Ποιες επιχειρήσεις επωφελουνται και δικαιούνται να υπαχθούν ΓενικάΕνισχύονται   επιχειρήσεις   και  συνεργατικοί  σχηματισμοί  που  συμμετέχουν  σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται  σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ φορέων. Εκτός των επιχειρήσεων   και  των  συνεργατικών   σχηματισμών   στα  επενδυτικά   σχήματα μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Διαδικασία

Το Επενδυτικό σχήμα υποβάλλει πρόταση ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος (συνολικό πλαίσιο δράσεων με  ολοκληρωμένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη).

Η πρόταση αξιολογείται σε δύο ­ παράλληλα ­ στάδια:

α) αξιολογείται η μελέτη σκοπιμότητας της συνολικής παρέμβασης και

β) οι αιτήσεις υπαγωγής των μεμονωμένων επιχειρήσεων και των clusters

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ενισχύονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων και των cluster που συμμετέχουν στο σχήμα.

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνεςΟι δαπάνες που ενισχύονται καθορίζονται από τον τύπο του υπαγόμενου φορέα

Είδη ενίσχυσης

Για Επιχειρήσεις:

➢ φορολογική απαλλαγή,

➢ επιχορήγηση (με την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων),

➢ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και

➢ επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,

Για Συνεργατικούς σχηματισμούς:

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Α.Ν.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς αποτελεί πολυεπίπεδη παρέμβαση ενίσχυσης τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας. Υπό αυτό το πρίσμα τα «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» αποτελούν παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, η οποία συντίθεται από επιμέρους παρεμβάσεις των λοιπών καθεστώτων του νόμου.

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος Στόχος του καθεστώτος  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων εργασίας  και τη μεταφορά  γνώσης και τεχνογνωσίας.
Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν ΓενικάΕνισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
Ποιες μορφές ενίσχυσης παρέχονται ΓενικάΣε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση . Συγκεκριμένα:

Είδη ενίσχυσης

1.   Παγιοποίηση  οικείου συντελεστή  φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία  αίτησης υπαγωγής  και για δώδεκα (12) έτη μέχρι  την  εξάντληση  της ενίσχυσης  που δικαιούται  ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.

2.   Εναλλακτικά,  ο φορέας της επένδυσης  μπορεί, με την πιστοποίηση  της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής  με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

3. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αξιολόγηση Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση).
Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου Το καθεστώς  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα,   τόσο   υπό  την  έννοια   της  διαφοράς   των  ειδών   ενίσχυσης   που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ποσοστά ενίσχυσης


Σκοπός:

α. εξωστρέφεια και καινοτοµικότητα

β. δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

γ. αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αναστραφεί το ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων

δ. προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων

ε. υψηλή προστιθέµενη αξία

στ.βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

ζ. έξυπνη εξειδίκευση

η. ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει στήριξη της κοινωνι κής και αλληλέγγυας οικονοµίας

θ. ενθάρρυνση συγχωνεύσεων

ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατικότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα

ια. επανεκβιοµηχάνιση της χώρας

ιβ. υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή δυναµική και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτι κού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή παροχή

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα:

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριµένα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δηµιουργία νέας µονάδας

β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.

Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων:

α. ατοµική επιχείρηση

β. εµπορική εταιρεία

γ. συνεταιρισµός

δ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Αγροτικοί Συνε- ταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Ε-ταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού

ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υ ποχρεώσεων του άρθρου 21.

 

Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι εξής:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού είναι οι εξής:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός), ή και µέρους των στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας, προκειµένου για ενισχυόµενη ΜΜΕ

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.

δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων

β. συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαµορφώνεται στο 75%

 

Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 1. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε µελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις
 3. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ
 4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για ΜΜΕ
 5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας)
 6. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
 7. Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 8. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
 9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης
 10. Δαπάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων

 

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή:υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη

δ. επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης

ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος

στ. χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου συµµετοχών

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

α. Εξωστρεφείς επιχειρήσεις

β. καινοτόµες επιχειρήσεις

γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους

ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτι-κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),

στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους

ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης προ- κήρυξης, σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους

η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.)

θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές (ορεινή, παραμεθόρια, νησιωτική, περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση)

ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύµη, Χίος

 

Προθεσµία ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου

Έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής

 

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης

Έως 2 έτη, άπαξ, από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.

 

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές

Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

 Η ILF consulting

Aναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Καλέστε μας στο 210 6926590.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

 

 

Αναπτυξιακός – Επενδυτικός  νόμος 3908 : » ΔΕΝ είναι σε ισχύ «

 

16/6/2016 Παράταση και άλλες διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 & 3908/11< Προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων >

 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >

Ο Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στην βελτίωση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και ως επί το πλείστον της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέσω κινήτρων και ενισχύσεων των επιχειρήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ-ΕΝΑΡΞΗ– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >

Η υποβολή των προτάσεων του επενδυτικού νόμου 3908 γίνεται όλο το χρόνο ενώ οι αξιολογήσεις συνήθως ανά εξάμηνο. Η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων θα ξεκινήσει άμεσα, με την δημοσίευση του νέου Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να ξεκινήσει με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν η επένδυση ξεκινήσει πριν από την υποβολή της πρότασης, απεντάσσεται ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο.
Χρόνος Ολοκλήρωσης είναι ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >

Η επιχορήγηση κεφαλαίου δίνεται σε 2 δόσεις. Το 50% του ποσού μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο ποσό μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής. Η επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται εφόσον πιστοποιηθεί ότι το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί στη μονάδα. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης.
Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιχορήγησης με κάλυψη ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
Στον Αναπτυξιακό Νόμος υπάγονται Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια που δραστηροποιούνται στους κλάδους :
α) της Μεταποίηση
β) του Τουρισμού
γ) των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
δ) των μεταφορών (Logistics)
Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από 15% έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Οι ενισχύσεις αυτές περιλαμβάνουν την επιχορήγηση κεφαλαίου, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού(Leasing), φορολογικές απαλλαγές και τέλος χαμηλότοκα δάνεια από τραπεζικά συστήματα συνεργαζόμενα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >

■ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ
■ Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ
■ Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
■ Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
■ Γενικής Επιχειρηματικότητας (Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια)
■ Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εισαγωγή καινοτομιών)
■ Περιφερειακής Συνοχής (Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών )
Η ενίσχυση παρέχεται με τις μορφές της επιχορήγησης κεφαλαίου, ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή/και της φορολογικής απαλλαγής ενώ είναι δυνατός και ο συνδυασμός των δύο ή και των τριών μορφών ενίσχυσης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
■ Επιχειρηματικότητας των νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών έως 1 εκ. ευρώ για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας)
■ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. και άνω – Για το μέρος της επένδυσης που υπερβαίνει τα 50 εκ. παρέχεται μόνον φορολογική απαλλαγή)
■ Πολυετή Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη)
■ Συνεργασίας και Δικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
A)ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
■ Πάσης Φύσεως Μηχανήματα και Μηχανολογικός Εξοπλισμός, καινούργια
■ Ειδικός Εξοπλισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο (π.χ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
■ Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
■ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και Λογισμικό)
■ Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος
■ Λοιπός εξοπλισμός

Β)ΚΤΙΡΙΑΚΑ(έως 60% του Π/Υ):
■ Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
■ Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Γ)ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 50% του Π/Υ):
■ Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων
■ Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)
■ Μελέτες και δαπάνες συμβούλων

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σας, μετά από δωρεάν έλεγχο πιθανής ένταξης σε ανάλογο πρόγραμμα επιδοτήσεως και στο πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Υπηρεσίες μας …
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ < Βάση νόμου 3908 που δεν είναι σε ισχύει >
Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ 2007 Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες   Επιχειρήσεις Μικρές/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 15% 25% 35%
Δωδεκ/σου 102,69 15% 25% 35%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 15% 25% 35%
Φωκίδος 75,54 20% 30% 40%
Ευβοίας 81,79 15% 25% 35%
Βοιωτίας 148,17 15% 20% 25%
Ευρυτανίας 53,45 20% 30% 40%
Κεντρική Μακεδονία Θεσ/νίκης 85,56 30% 35% 40%
Χαλκιδικής 78,66 30% 35% 40%
Κιλκίς 79,31 30% 40% 50%
Πέλλας 64,66 30% 40% 50%
Ημαθίας 71,55 30% 40% 50%
Πιερίας 64,44 30% 40% 50%
Σερρών 56,47 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 64,44 30% 40% 50%
Κοζάνης 92,78 30% 40% 50%
Φλώρινας 73,6 30% 40% 50%
Καστοριάς 68 30% 40% 50%
Αττική Αττικής 134,48 15% 20% 25%
Θεσσαλία Λάρισας 76,51 30% 35% 40%
Μαγνησίας 87,72 30% 35% 40%
Καρδίτσας 54,42 30% 40% 50%
Τρικάλων 61,75 30% 40% 50%
Ιόνια Κέρκυρας 74,78 30% 40% 50%
Λευκάδας 74,68 30% 40% 50%
Κεφαλληνίας 91,16 30% 40% 50%
Ζακύνθου 101,62 30% 40% 50%
Κρήτη Ηρακλείου 92,67 30% 35% 40%
Χανίων 91,7 30% 35% 40%
Λασιθίου 94,61 30% 35% 40%
Ρεθύμνης 82,22 30% 35% 40%
Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 30% 40% 50%
Μεσσηνίας 67,67 30% 40% 50%
Κορινθίας 106,36 30% 35% 40%
Αρκαδίας 98,06 30% 35% 40%
Αργολίδας 78,99 30% 35% 40%
Βόρειο Αιγαίο Λέσβου 71,88 30% 40% 50%
Χίου 85,45 30% 40% 50%
Σάμου 72,95 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Καβάλας 76,19 40% 45% 50%
Ξάνθης 64,98 40% 45% 50%
Ροδόπης 57,54 40% 45% 50%
Δράμας 63,15 40% 45% 50%
Έβρου 69,18 40% 45% 50%
Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 40% 45% 50%
Άρτας 61,64 40% 45% 50%
Πρέβεζας 71,23 40% 45% 50%
Θεσπρωτίας 75,22 40% 45% 50%
Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 40% 45% 50%
Αιτωλ/νίας 60,24 40% 45% 50%
Ηλείας 52,26 40% 45% 50%
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση!

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting