Η πολυετή εμπειρία μας σας είναι χρήσιμη σε φοροτεχνικές διεκπεραιώσεις και εργασίες. Δίνουμε λύσεις και στρατηγικές για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

O συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες μας ,

Νομικές υπηρεσίες     Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες    Finance  solutions 

    είναι  η απόλυτη πρόταση.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση .

 

Ίδρυση εταιρειών ατομική επιχείρηση  , ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Aλλοδαπές Eταιρείες, ΜΚΟ

Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ

Επαγγελματίες :

 • Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων
 • Τήρηση ηλεκτρονικής κατάστασης εσόδων – εξόδων
 • Ολες οι Υπηρεσίες  Internet  / δημόσιες υπηρεσίες : κατάθεση  ηλεκτρονικών υποβολών /  φακέλων  προς οποιαδήποτε δημοσιά υπηρεσία
 • Παρακολούθηση και τήρηση  βιβλίων επιτηδευματιών και επιχειρήσεων
 • Συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στη Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
 • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
 • Διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων
 • Νομική υποστήριξη με συνεργάτες της εταιρίας μας
 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
 • Υποστήριξη σε πάσης φύσεως εργασιακά θέματα
 • Παύση-διακόπη  εργασιών / κλείσιμο λογιστικών  βιβλίων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες

Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εταιρείες και Επιχειρήσεις :

 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Μελέτες μειώσεις μισθολογικού κόστους
 • ‘Ολες οι Υπηρεσίες  Internet  / δημόσιες υπηρεσίες : κατάθεση  ηλεκτρονικών υποβολών /  φακέλων  προς οποιαδήποτε δημοσιά υπηρεσία
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου
 • Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Πλήρη κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργασιακά θέματα
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά  εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συμβουλές σε θέματα επενδύσεων – επενδυτικά προγράμματα
 • Κωδικοποίηση Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και κλαδικών σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Παραμετροποίηση λογιστικών και εμπορικών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσης
 • Φορολογική κάλυψη και προστασία για επίλυση σοβαρών φοροτεχνικών προβλημάτων και φορολογικών ελέγχων, ακόμα και εάν αυτά αφορούν έτη προγενέστερα της συνεργασίας μας.
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, Φ.Π.Α., Επιστροφές Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και άλλων παρακρατούμενων φόρων, φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Intrastat, κλπ.)
 • Υπεραξία Επιχειρήσεων
 • Απογραφή εργοδότη στο Ι.Κ.Α. (έκδοση Α.Μ.Ε.)
 • Έκδοση των μηνιαίων μισθολογικών καταστάσεων προσωπικού
 • Μηνιαία και ετήσια εκκαθάριση μισθών (Φ.Μ.Υ.)
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών
 • Διαδικασίες πρόσληψης, οικειοθελούς αποχώρησης και απόλυσης προσωπικού
 • Έλεγχος και ενημέρωση για την ορθή έκδοση Ασφαλιστικών Εισφορών όλων των Ταμείων
 • Έκδοση και ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού
 • Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας – Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Π.Ε.Κ. κλπ.
 • Σύνταξη και κατάθεση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Σύνταξη και κατάθεση πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Σύνταξη Ισολογισμών για εκτίμηση επιτροπής αρθ. 9
 • Σύνταξη & κατάθεση Προσαρτημάτων
 • Εκθέσεις Ελεγκτών
 • Έκδοση πιστοποιητικών Νομαρχίας κλπ
 • Υπαγωγή  σε νόμο περί πτωχεύσεως
 • Παύση-διακοπή εργασιών / κλείσιμο λογιστικών βιβλίων

 

Οι υπηρεσίες μας για Επαγγελματίες – Εταιρείες και Επιχειρήσεις με μια ματιά click εδώ.

Σχετική υπηρεσία:  Υπηρεσίες για ιδιώτες

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com