Η υπηρεσία της ILF consulting  Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων έχει ως στόχο την εξέταση και την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να είναι πρωτίστως βιώσιμη αλλά και ανταγωνιστική.

Μία επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών αλλά και του ανταγωνισμού της. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης, να μπορεί να έχει να έχει τα απαραίτητα στοιχεία για να υπολογίσει το μέγεθος της παραγωγής που της επιφέρει κερδοφορία, το μέγεθος των πωλήσεων καθώς και τις διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να χρειάζεται για να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική.

Η υπηρεσία Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης με την διεξοδική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, των διαδικασιών ,της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης σας .

Η υπηρεσία αποσκοπεί συνοπτικά:

Στην δημιουργία και αξιολόγηση στρατηγικών επενδύσεων μίας επιχείρησης

Στη μελέτη των κινδύνων και ωφελειών μίας επένδυσης

Στην ανάλυση των δομών και λειτουργιών μίας επιχείρησης με σκοπό τη βιώσιμη αναδιοργάνωση της

Στην ανάλυση και έλεγχο κόστους

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο οι οποίες στις μέρες μας δημιουργούν συχνά προβλήματα σε θέματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις

Για το κόστος και προσφορές της Υπηρεσίας μελέτης Βιωσιμότητας click ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας