Νέα

March 11, 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

11/03/2015 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, λοιπά νομικά […]
March 11, 2015

∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

11/03/2015 ∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων […]
March 12, 2015

Mε τροπολογία θα διασφαλιστουν τα ρευστά των Ταμείων στην ΤτΕ

12/03/2015 1)    Για τις πρωινές δηλώσεις-καταγγελία  του κ. Γ. Ρωμανιά σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι αναλογιστικές μελέτες για τα ασφαλιστικά ταμεία, διευκρινίζονται τα […]
March 12, 2015

Κανένα τέλος υπέρ τρίτων κατά την σύσταση εταιριών Ι.Κ.Ε.

12/03/2015 Με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπ. Οικονομικών υπενθυμίζει ότι μετά την ισχύ του άρθρου 104 του ν.4314/2014 δεν επιβάλλεται κανένα […]
Prev page

Next page