Πρόσκληση Δράσης «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» / Υποβολές έως 4/12/20

Blue Economy Window 2020 – Υποβολές έως 16/02/2021
November 20, 2020
Κτηματολόγιο: Παράταση ενός έτους – “Πάγος” στα πρόστιμα
November 20, 2020

Πρόσκληση Δράσης «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» / Υποβολές έως 4/12/20

20/11/2020

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms 
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €  
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 5-10 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020). Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2020 και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για τη μη άσκηση προσφυγών ή ενδίκων μέσων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε δικαιούχου και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης. Για την πληρωμή της υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις γενικές υπηρεσίες, ο δικαιούχος θα υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη σειρά δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Η πληρωμή από το Πράσινο Ταμείο θα γίνεται άπαξ με ένα παραστατικό, μετά την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή -εφόσον αυτή δεν υπάρχει- από το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε δήμου και μετά την κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών προς το Πράσινο Ταμείο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που σύνδεσμος δύο (2) ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. αποτελούν τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΦΗΟ ή Φορέας Εκπόνησης είναι η Π.Ε.Δ. ή περισσότεροι Ο.Τ.Α. από κοινού βάσει προγραμματικής σύμβασης, απαιτείται έκδοση 6 απόφασης από όλες τις συναρμόδιες Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ή -για όσες από αυτές δεν υπάρχουν- από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων Δήμων.

 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 5.500.000,00€ για το έτη 2020-2022. Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας (1) μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» για τη χρηματοδότηση των ΣΦΗΟ. Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης Π.Ε.Δ., απαιτείται να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ.

 
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 Σεπτέμβριος 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή προτάσεων. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 23η Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 4 η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα κάνει χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, χρησιμοποιώντας του κωδικούς που ήδη διαθέτει. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου.

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, όπως αυτά προβλέπονται ειδικότερα στην ενότητα 5 του Οδηγού και της παρούσας. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού –όπως αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο (5)– τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χ.Π.. «Δράσεις 7 Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».. Η απόφαση ένταξης της υπηρεσίας εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με την απόφαση ένταξης στο Δ.Σ του Π.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 ενώπιον του Πράσινου Ταμείου. Η εν λόγω αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την μη ένταξη του προτεινόμενου έργου. Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.”

 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού: • Πληρότητα πρότασης (μέσω της Αίτησης Υποβολής). • Επιλεξιμότητα – Συμβατότητα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09- 2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» με βάσει την οποία ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται και στον Οδηγό Διαχείρισης του Χ.Π.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε νομική δέσμευση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της υπηρεσίας εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr, η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ και όπου βρίσκεται αναρτημένος ο Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

 Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε ΛύσηComments are closed.