Νέο πρόγραμμα : Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα / Υποβολές έως 30/9/2019

Ενδεικτικά Ενεργά Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD/LEADER)
August 8, 2019
Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου /Υποβολές έως 4/10/2019
August 8, 2019

Νέο πρόγραμμα : Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα / Υποβολές έως 30/9/2019

08/08/2019

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν  το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες  ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

 

 

Η Δράση αφορά την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων νέων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των
δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και
των υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους:


 τη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών
μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της
παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 τον αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και
λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών
συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την αναβάθμιση του
έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:


 Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά
την 1/1/2015)
 Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση μετά την 1/1/2015)
 Υπό σύσταση επιχειρήσεις


Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Γ1, Γ2 και Γ3 θα πρέπει να
τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το
επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις
ακόλουθες μορφές: (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές
επιχειρήσεις
 Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης
μπορεί να ανέρχεται έως 300.000€. Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 25.000€
ενώ για τις λοιπές υφιστάμενες είναι 50.000€.

 

Η επιδότηση ανέρχεται σε 60%.
Μόνο το πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεο προσλαμβανόμενου Προσωπικού (72
ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας), τα ενοίκια και οι
εισφορές ΕΦΚΑ υπό προϋποθέσεις επιδοτούνται με 100%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις
κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω.
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 Δαπάνες προσωπικού
 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
επιχειρήσεων
 Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης προτύπου
προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.


Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2,5 έτη από την ημερομηνία
της απόφασης ένταξης.

 

Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική πρόσκληση 

 

 

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμού και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.