Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά

Λαφαζάνης: Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα αναμορφωθεί και θα συνεχιστεί
May 25, 2015
Πρόγραμμα επιδότησης Leader Κιλκίς
May 25, 2015

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά

25/05/2015

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2015.

 

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

 Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.

 Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.

 Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.  Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

 Ειδικοί στόχοι τρέχουσας πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο κατά των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά. Οι προτάσεις, ακόμη και αυτές που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τις δράσεις που:

 αντιμετωπίζουν ένα τουλάχιστον ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο διακρίσεων˙

 συνεισφέρουν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και/ή την παρακολούθηση εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών πολιτικών εναντίον των διακρίσεων και/ή της προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο και/ή στην κοινωνία˙

 εφαρμόζουν περισσότερο αποτελεσματικά τη νομοθεσία περί των μη διακρίσεων, σύμφωνα με την Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα και την Οδηγία Πλαίσιο για την Απασχόληση˙

 ενισχύουν τη γνώση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τις κοινοτικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και τη νομοθεσία, καθώς και τις διοικητικές πρακτικές στο πεδίο των μη διακρίσεων˙  ενισχύουν το επίπεδο της γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις διακρίσεων˙  προωθούν την ένταξη των Ρομά, συνδράμοντας στην εφαρμογή των περιεκτικών εθνικών στρατηγικών για τους Ρομά ή των ολοκληρωμένων πολιτικών και τη Σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των Ρομά.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που αφορούν τα εξής:

 συλλογή δεδομένων και έρευνες˙

 επιστημονική έρευνα στο πεδίο των μη διακρίσεων˙

 παρακολούθηση της υλοποίησης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων˙

 κατάρτιση επαγγελματιών˙

 αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία˙

 ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση, δράσεις διάχυσης, όπως σεμινάρια, συνέδρια, εκστρατείες ενημερωτικές μέσω των κοινωνικών μέσων και του Τύπου.

Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόμενοι από κράτη-μέλη της ΕΕ ή την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.450.000 ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από € 75.000. 5.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 7 Ιουλίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο  πρόγραμμα επιδοτήσεως .

Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, Φορέων – Πιστοποίηση Οργανισμών, Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

Πού θα απευθυνθώ

  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 

 

 

Comments are closed.