Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρ. 99 και 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα

εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Πρόγραμμα Leader Αιτωλοακαρνανίας
March 20, 2014
μηνιαιες συγκεντρωτικες logistika
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ
March 21, 2014

Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρ. 99 και 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα

λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

21/3/2014

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση του ΔΣ, στις περιπτώσεις που ανοίγει η διαδικασία εξυγίανσης για επιχειρήσεις και εργοδότες, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ.του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ισχύει, καθώς και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β, οι οφειλέτες μπορούν πλέον να επιλέξουν για τη ρύθμιση των οφειλών τους:

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Α. Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών (Π.Τ) ποσοστού 80%.

Β. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

• μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 60%,
• μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 50%,
• μέχρι ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 40%,
• μέχρι εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 30%,
• μέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 20% και,
• μέχρι εκατόν εξήντα (160) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 10%,
• μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.
• Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται ότι

I. Υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

II. Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας αυτής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 106ε παρ. 3 του ΠτΚ.
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.