Τροποποίηση χρονικών ορίων δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,
Π.Δ 35/2014-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Ν.3299/2004 & Ν.3908/2011 ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
March 14, 2014
εσπα, ειπδοτήσεις, leader, νέος, αναπτυξιακός, νόμος
Πρόγραμμα επιδότησης Leader Εύβοιας
March 17, 2014

Τροποποίηση χρονικών ορίων δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών

εσπα, λογιστές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικές μελέτες,

14/03/2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 592
10 Μαρτίου 2014

Αριθμ.ΠΟΛ: 1062 

 

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 (ΦΕΚ 1592Β΄).

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ ΠΟΛ. 1063/26-3-2008 (ΦΕΚ 633 Β΄).

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 257/13.2.2012).

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1200/29.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2900/29.10.2012).

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014).

7. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 3317Β΄/27.12.2013).

8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

9. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. H παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο./ ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1063/2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.»

2. Η παράγραφος 4 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Νομικές Υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Comments are closed.