Πλήρης έλεγχος σε καταθέσεις και κινήσεις λογαριασμών για φυσικά και νομικά πρόσωπα

espa epidotisi
Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
February 13, 2014
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Μέχρι 31/3/2014 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής στα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
February 13, 2014

Πλήρης έλεγχος σε καταθέσεις και κινήσεις λογαριασμών για φυσικά και νομικά πρόσωπα

μηνιαιες συγκεντρωτικες logistika

13/2/2014

Τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση από τον Φεβρουάριο έως και την 31 Μαρτίου.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1033/28.1.2014 εκτός από τους τόκους, τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, τις δαπάνες προς τις ΔΕΚΟ, τα Θεραπευτήρια, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κλπ , η ΓΓΔΕ ζητάει από τις Τράπεζες στοιχεία για ετήσιες κινήσεις λογαριασμών που εμφανίζουν κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Επίσης οι τράπεζες πρέπει να στείλουν και στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους  συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
Τα στοιχεία που ζητούνται ανά πελάτη είναι
Για τις καταθέσεις 
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,
γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Αριθμός λογαριασμού,
ε) Ποσά συνολικής χρέωσης και πίστωσης,
στ) Ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό,
ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
η) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Ενώ για τα χαρτοφυλάκια :
α) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων,
β) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αξία χαρτοφυλακίου αρχής και τέλους χρήσης,
δ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Τα ανωτέρω στοιχεία οι τράπεζες θα πρέπει να τα στείλουν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014.

Αντίστοιχα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν στείλει του τόκους καταθέσεωντων πελατών τους και τα στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία οι τράπεζες (και τα ΕΛΤΑ) είναι υποχρεωμένες κάθε μήνα από την 1.1.2014 να στέλνουν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στοιχεία που αφορούν.

α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,
γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται,
δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,
ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,
στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος,
ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
η) Ποσό συναλλαγής,
θ) Ημερομηνία συναλλαγής,
ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166,
ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,
ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC,
ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

1.4.β Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,
γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,
δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,
ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,
στ) Ποσό συναλλαγής,
ζ) Ημερομηνία συναλλαγής,
η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης, σε ISO code 3166,
θ) Επωνυμία δικαιούχου,
ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού, BIC,
ια) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).

1.4.γ Αναφορικά με τη χρήση τραπεζικών επιταγών (εσωτερικού και εξωτερικού) για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τραπεζική επιταγή όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής,
γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής,
δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα / συναλλασσόμενου,
ε) ΑΦΜ εντολέα / συναλλασσόμενου,
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,
ζ) Ποσό,
η) Εις διαταγή,
θ) Είδος συναλλαγής

Αναφορικά με συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις, διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) ΑΦΜ επιχείρησης,
γ) Επωνυμία επιχείρησης,
δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης,
ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα,
στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (ε) προσμετρώνται οι συναλλαγές αγορών και επιστροφών (ακυρώσεων).

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (στ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Διευκρινίζεται ότι, στην αξία των συναλλαγών πρέπει να καταγράφεται και το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων  θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.