Φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις

energiakos epitheoritis
Πρόγραμμα κατάρτισης για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
January 15, 2014
eikonika timologia logistika
Kατάργηση της δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.
January 16, 2014

Φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

16/1/2014

Οι συντελεστές απόσβεσης που θα ισχύσουν για το οικονομικό έτος 2013 (μετά και την τροποποίηση του νόμου 4152/2013 και του νόμου 4170/2013) ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

Τομέας Τομέας Τομέας Τομέας
Για όλους τους κλάδους: (Β) πλην του Β.09* N77.11 Ο85* Ν77.12* Η49.1
Η49.2
Η50
Η51*
Εδαφικές εκτάσεις: 0% 5%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), 10%
Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: 20%
Μέσα μεταφοράς ατόμων: 10% 20%
Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12% 20%
Λοιπά μέσα μεταφοράς:(Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη) 5%
Λοιπά πάγια στοιχεία 10%
‘Αυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.