Πρόστιμα από 1.1.2014 για εκπρόθεσμες – ανακριβείς – μη υποβληθείσες δηλώσεις

επίδομα θέρμανσης
Τις επόμενες ημέρες η καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης
January 10, 2014
οαεδ anergoi programmata
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία».
January 10, 2014

Πρόστιμα από 1.1.2014 για εκπρόθεσμες – ανακριβείς – μη υποβληθείσες δηλώσεις

dilwsh 2013

10/1/2013

Πρόστιμο

Κατηγορία τήρησης βιβλίων

Κυρώσεις – πρόστιμα

Διάταξη

Εκατό (100) ευρώ

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Εκατό (100) ευρώ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Χίλια (1.000) ευρώ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ

Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων

Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

(παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Επιπλέον πρόστιμο στους παρακρατούμενους φόρους: Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.

(άρθρο 59 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Στις περιπτώσεις που από οποιαδήποτε δήλωση προκύπτει φόρος και συνεπώς υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή του, τότε εκτός από τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις για την εκπρόθεσμη πληρωμή του φόρου αυτού.

Τόκοι επί επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

(άρθρο 53 ΚΦΔ ν.4174/2013)

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής : Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.

(άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013)

 

 Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων

Αρχικό (Διοικητικό) πρόστιμο

Υποτροπής

Παρακρατούμενων φόρων[1]

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει απόδοση φόρου

άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013

(παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Δηλώσεις από τις οποίεςπροκύπτει απόδοση φόρου

άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013

(παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

(άρθρο 59 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

(άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

(άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013)

         

 

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων

Αρχικό (Διοικητικό) πρόστιμο

Υποτροπής

Διπλασιασμός ή 20%

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

Δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτειαπόδοση φόρου

άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013

(παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Δηλώσεις από τις οποίες προκύπτειαπόδοση φόρου

άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013

(παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

(παρ 2 άρθρου 58Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

(άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

 

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση ανακρίβειας δηλώσεων

Πρόστιμο

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

Δηλώσεις από τις οποίεςπροκύπτει διαφορά απόδοσης φόρου

Παρ 1 άρθρου 58Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013

α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

(άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.