Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Θεοχάρης: Ο κόσμος δεν θα πρέπει να φοβάται ότι θα παίρνουμε σπίτια – τι είπε για δηλώσεις – ληξιπρόθεσμα – αποδείξεις
December 23, 2013
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Αύξηση του ακατάσχετου στα 1500 ευρώ
December 24, 2013

Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

24/12/2013

Οι επενδυτές που εντάσσονται στη δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», προκειμένου να καλύψουν το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και λοιπά εργαλεία που υποστηρίζονται από εθνικούς πόρους διαθέτονται για την διευκόλυνση των επενδυτών

Στη συνέχεια περιγράφονται τα εργαλεία αυτά, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες καθώς και σημαντικές επισημάνσεις για τα επιδοτούμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

 

Ενότητα Ι: διαθέσιμα για την υποστήριξη του σχεδίου σας χρηματοδοτικά εργαλεία.

Α. Τραπεζικά δάνεια με την υποστήριξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Α.1 Παρέχονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου μέσω των δράσεων:

–          ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, ή

–          ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

που μπορούν να καλύψουν μέρος ή το σύνολο του δανειακού κεφαλαίου των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Α.2 Παρέχεται στην επιχείρηση από το ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας, η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με επιδοτούμενη  προμήθεια εγγυοδοσίας, για επενδυτικό δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
Α.3 Μέσω του ΤΕΠΙΧ – Ταμείου Εγγυοδοσίας, δύνανται επίσης να λάβουν την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με επιδοτούμενη  προμήθεια εγγυοδοσίας,  για βραχυπρόθεσμο δάνειο κατ’ ανώτατο ισόποσο της επιχορήγησης (βλ. κεφάλαιο 8 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης ΠΕΠ ΜΜΕ).

 

Β. Τραπεζικά δάνεια με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας JEREMIE

Παρέχονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου μέσω των προϊόντων της Πρωτοβουλίας JEREMIE που μπορούν να καλύψουν μέρος ή το σύνολο του δανειακού κεφαλαίου των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

 

Γ. Τραπεζικά δάνεια με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Παρέχονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες δάνεια με ευνοϊκούς όρους που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ προς τις Τράπεζες δίδεται υπό ευνοϊκούς, για τις σημερινές συνθήκες όρους, με Κρατική Εγγύηση ή με την εγγυοδοτική κάλυψη του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕπ ΜΜΕ του ΕΣΠΑ. Οι Τράπεζες μεταφέρουν αυτό το όφελος της «φθηνότερης» ρευστότητας στα δάνεια των ΜΜΕ.

 

Δ. Πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

Παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τράπεζες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορισμένου ποσού και χρόνου. Εντάσσονται εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων

 

Ενότητα ΙΙ,  Συνεργαζόμενες Τράπεζες που συμμετέχουν σε κάθε εργαλείο την τρέχουσα περίοδο σήμερα καθώς μελλοντικά αναμένεται να προσχωρήσουν σε συνεργασία και άλλες Τράπεζες

Α.1. ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Α.1. ΤΕΠΙΧ Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Α.2. ΤΕΠΙΧ Ταμείο Εγγυοδοσίας

Β. JEREMIE

Γ. Δάνεια με πόρους ΕΤΕπ

Alpha Τράπεζα

X

 

X

 

Χ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

X

X

 

Χ

Χ

Eurobank

X

 

X

Χ

Χ

Νέα Proton Τράπεζα

X

 

 

 

 

Τράπεζα Πειραιώς

X

X

 

 

Χ

Τράπεζα Αττικής

X

 

 

 

 

Probank

X

 

 

 

 

Παγκρήτια Συνεταιριστική

X

X

X

 

Χ

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

X

 

X

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

X

 

 

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

X

 

 

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

X

X

 

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

X

 

X

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας

 

X

 

 

 

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

 

 

Χ

 

 

 

 

 

 

Ενότητα  ΙΙΙ, Σημαντικές επισημάνσεις για τα επιδοτούμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία

 

Για τη λήψη του δανείου η επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα που θα επιλέξει μεταξύ των τραπεζών που συνεργάζονται για το συγκεκριμένο εργαλείο (βλ. Πίνακα Ενότητας ΙΙ)

  • Η Τράπεζα εξετάζει με πιστοληπτικά κριτήρια την αίτηση της επιχείρησης και, εφ’ όσον πληρούνται αυτά, εξετάζει επίσης τις βασικές προϋποθέσεις του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου χρηματοοικονομικού εργαλείου.
  • Επί των ιδίων δαπανών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο χρηματοοικονομικά εργαλεία (δάνεια ή εγγυήσεις).
  • Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση, πλην ειδικών περιπτώσεων.
  • Η εκταμίευση του δανείου από την τράπεζα προς την επιχείρηση θα πρέπει να  ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο.
  • Στις περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο ΕΚ 800/2008, η οικονομική συμμετοχή της επιχείρησης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε  εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Δηλαδή, οι επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις που θα λάβει η επιχείρηση για το εγκεκριμένο σχέδιο, αθροιζόμενες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τελικού κόστους του έργου. (βλ. τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής Οκτ’ 2013).
  • Βασική προϋπόθεση, κατά τον συνδυασμό κλασσικής επιχορήγησης και δανείου επί του ιδίου επιχειρηματικού σχεδίου, είναι το άθροισμα των πόρων της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ να μην υπερβαίνει το κόστος του έργου.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.