Παγωμένες και για το 2014 θα είναι οι συμβάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Μεταφορά Έδρας Επιχειρήσεων
December 17, 2013
λογιστικές υπηρεσίες
Με την μορφή του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς – Ψηφίζεται το Σάββατο
December 18, 2013

Παγωμένες και για το 2014 θα είναι οι συμβάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών

φωτοβολταικα epidotisi espa

18/12/2013

Παρατείνεται για ένα χρόνο η αναστολή σύναψης νέων συμβάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα ενώ μειώνονται κατά 40% οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τις βιομηχανίες που ηλεκτροδοτούνται από τη μέση τάση.

Αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του ΥΠΕΚΑ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Αναλυτικότερα, οι διατάξεις της τροπολογίας προβλέπουν:

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δίκαιο Περιβάλλοντος – LLM Environmental law master
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του εν λόγω άρθρου, παρατείνεται κατ’ ουσίαν για ένα ακόμη έτος, ήτοι μέχρι την  31.12.2014, η αναστολή της σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών, που θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 3 επ. της Υποπαραγράφου Ι.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, η οποία (παράταση της αναστολής) κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο επανασχεδιασμός του συστήματος αποζημίωσης της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και η επανεξέταση του μείγματος των τεχνολογιών ΑΠΕ για την επίτευξη των στόχων.

Από την αναστολή εξαιρούνται σύμφωνα το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4152/2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης, και σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 4 οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του ειδικού προγράμματος στις στέγες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 5 παρατείνεται για δύο (2) έτη η ισχύς της χορηγηθείσας με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (Α’ 201) και ήδη παραταθείσας με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 3377/2005 (Α’ 202) και της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 3734/2009 (Α1 8) προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. Η ρύθμιση αφορά τις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής μέχρι την εφαρμογή του νόμου 3734/2009, δηλαδή μέχρι την 28.01.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι την ίδια ημερομηνία, είτε περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., είτε σε άλλες αποφάσεις χορήγησης άδειας παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε. Για τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για τις τηλεθερμάνσεις των θερμικών σταθμών του Διασυνδεδεμένου Συστήματος η παράταση συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις που θα γίνουν έως την 31.12.2013.
Σκοπός της ρύθμισης είναι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης των επιμέρους αδειών λειτουργίας των εν λόγω μονάδων, η οποία προϋποθέτει συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και έκδοση Αποφάσεων συναρμόδιων
υπηρεσιών, για τις οποίες απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος και χορηγείται μέχρι την 31.12.2015. Προκειμένου να καταστεί εφικτή από τη διοίκηση, η έγκαιρη αντιμετώπιση των αιτημάτων χορήγησης Αδειας Λειτουργίας για τις εν λόγω μονάδες, τίθεται όρος για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., συνοδευόμενων από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την λήξη της Προσωρινής Ενιαίας Αδειας Λειτουργίας.

Παράγραφος 11: Στην κατηγορία των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος Μέσης Τάσης με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH (13.000.000 KWH) ανήκουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες το
αντίστοιχο κόστος αντανακλά σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής τους και, επομένως, είναι κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Ταυτόχρονα, τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών αυτών είναι αντίστοιχα με τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών Υψηλής Τάσης, στους οποίους επίσης συγκαταλέγονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ενώ η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ τους αφορά στο σημείο σύνδεσής τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εξαρτάται κυρίως από τεχνικές παραμέτρους και είναι συχνά προϊόν τύχης ως προς την θέση εγκατάστασης εκάστης βιομηχανίας. Επισημαίνεται ότι ήδη η ΔΕΗ Α.Ε. εντάσσει τους καταναλωτές Μέσης Τάσης με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή από 13 GWH και άνω στην ίδια κατηγορία με τους
καταναλωτές Υψηλής Τάσης προκειμένου να τους παράσχει ποσοστιαία έκπτωση επί του ανταγωνιστικού σκέλους του προσφερόμενου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η κατηγοριοποίηση αυτή είναι σε απόλυτη συμφωνία και με τις διατυπωμένες κατά καιρούς
απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία όμως δεν έχει την αρμοδιότητα σχετικής παρέμβασης προς άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων.
Με την εισαγόμενη διάταξη της παραγράφου 11, η μοναδιαία χρέωση του ανταλλάγματος για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας σε Ευρώ/MWh για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013 σε 4,14 Ευρώ. Με τη μοναδιαία αυτή τιμή χρεώνονταν μέχρι σήμερα μόνο οι καταναλωτές Υψηλής Τάσης, ενώ οι ανωτέρω μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές Μέσης Τάσης υπάγονταν στη γενική κατηγορία των «καταναλωτών Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης», στην οποία περιλαμβάνονται καταναλωτές μεγάλης ανομοιογένειας ως προς τα καταναλωτικά τους χαρακτηριστικά, και χρεώνονταν με τη σημαντικά υψηλότερη μοναδιαία τιμή των 6,91 Ευρώ. Επομένως, με την εξίσωση της χρέωσης αυτής για όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως τάσης σύνδεσης, αίρεται ο αδικαιολόγητος δικαιοπολιτικά διαχωρισμός μεταξύ τους και τους προσφέρονται ως προς το σημείο αυτό ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
1.    Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτσβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

2.    Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.
3.    Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
4.    Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΎ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτσβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009).

5.    Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α’ 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1.    Παρατείνεται μέχρι την 31.12.2015 η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α’ 201) στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α’ 286) και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ίσχυε την 28.01.2009.  ιδικά όσον αφορά τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρμανσης στους θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος, η παράταση καταλαμβάνει τις οικείες μονάδες που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει την 31.12.2013.
2.    Στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24.01.2002 μέχρι την 28.01.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι την 28.01.2009, χορηγείται μέχρι την 31.12.2015 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α’201).
3.    Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α. Ε. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α. Ε.».
4.    Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς  προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας.»
…………
11.    Στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 1.10.2013 ως
εξής:
Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.
Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.».

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.