Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Βρείτε καταλύματα για όσους χάσουν σπίτια!!!!
December 2, 2013
logistika
Επιστρέφει το φορομπόνους σε καταναλωτές για αποδείξεις
December 3, 2013

Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

epidotisi espa

3/12/2013

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) «Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

 

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής προς χρήση της στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης αποτελεί παροχή πίστωσης στην Ελλάδα, για την οποία απαιτείται σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι άδεια προς έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν έχουν όλα τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύματα, αλλά μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στα οποία έχει δοθεί σχετική άδεια.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και δη χρηματοδοτικά ιδρύματα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τους όρους των αρ. 18 και 20 του ν.3601/2007. Ενδεικτικά μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να ελέγχεται αν έχει γίνει η δέουσα γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδας (αν πρόκειται για ιδρύματα εδρεύοντα στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ.). Κατ’ ελάχιστον, είναι σκόπιμη η διασταύρωση των στοιχείων του φορέα έκδοσης της προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής με τα στοιχεία των φορέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρυμάτων, που δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία  των παρακάτω σχετικών εγκυκλίων:

 

  1.  η υπ΄αριθμ.26022/08-07-2012 εγκύκλιος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και αποδέσμευσης τους (άρθρο 8 παρ.1 περ.αiii του ν.3299/2004)».

 

  1. η υπ΄αρ. 27004/19-06-2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

 

  1. η υπ΄αρ. 18571/26-04-2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

 

Σε κάθε περίπτωση, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και των διενεργούμενων πληρωμών, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την αποδοχή εγγυητικών επιστολών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γραφείο Υφυπουργού κ. Ν Μηταράκη

Γραφείο Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Π. Σελέκου

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.