Αλλάζουν όλα στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. – Προσχέδιο νόμου

Έκδοση συντάξεων ensima
Το συμπέρασμα ότι η βασική σύνταξη γήρατος θα είναι 360 ευρώ δεν απεικονίζει την πραγματικότητα αναφέρει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
November 21, 2013
λογιστικές υπηρεσίες
Επιπλέον φόροι 2,48 δισ. σε εισοδήματα και ακίνητα
November 22, 2013

Αλλάζουν όλα στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. – Προσχέδιο νόμου

eikonika timologia logistika

22/11/2013

Παρουσίαση προσχεδίου νόμου – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις

Σχετικές μας υπηρεσίες:
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting


Με  το παρόν προσχέδιο νόμου επιχειρείται, η απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και ο εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από την δεκαετία  του 80.

Το εν λόγω προσχέδιο νόμου έρχεται  να υιοθετήσει την Οδηγία 2013/34, δηλαδή της (ενοποιημένης) λογιστικής οδηγίας της Ε.Ε. με κυριότερο  στόχο την μείωση του κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην χώρα αναιρώντας, την πολυπλοκότητα  του σημερινού συστήματος, με παράλληλη βελτίωση της αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών. Επίσης, όπως προβλέπεται και από την οδηγία, τα όρια μεγέθους των επιχειρήσεων αλλάζουν  και ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους  ως εξής :

• Μικρές οντότητες. Οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

• Μεσαίες οντότητες. Οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ,
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ,
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

• Μεγάλες οντότητες. Οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο προβλέπει την προαιρετική εφαρμογή του σχεδίου λογαριασμών του  ΕΓΛΣ από τις οντότητες,  σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές των άλλων χωρών  και  την υπαγωγή όλων των οντοτήτων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον εν λόγω προσχέδιο νόμου.

Τέλος, αναφορικά με τον Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται να έχει ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 ενώ  αναφορικά με τις λογιστικές ρυθμίσεις προβλέπεται εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2015 με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, κατ’ επιλογή της επιχείρησης.

Επίσης σημαντική καινοτομία αποτελεί η κατάργηση των κατηγοριών βιβλίων (Απλογραφικά, Διπλογραφικά)

 Eδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.