Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πρόσληψη ανέργων σε Κοινωνικές Δομές & Λειτουργία Κοινωνικών Δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα σε κατάσταση φτώχειας
November 15, 2013
Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής
November 16, 2013

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υπηρεσίες συμβούλων-εμπειρογνωμόνων, οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων, εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΑ, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, εκτυπώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου”

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Δημόσια Διοίκηση , Υπηρεσίες – Εμπόριο

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) “Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης” βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” την εν λόγω αίτηση εντός εύλογου διαστήματος από την ένταξη της πράξης.

(vii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” ανάλογα με το είδος της πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν ενδεικτικά σε :

  • παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών ,υποστηρικτικές μελέτες, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαίδευσης, δαπάνες εξοπλισμού
  • ενέργειες υποστήριξης της οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος
  • κατάρτιση του προσωπικού της ΕΔΑ και των εμπλεκόμενων φορέων στην παρακολούθηση ή/και στην εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και σε ανταλλαγές εμπειριών,
  • ενέργειες συμπλήρωσης-αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων και συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • ενέργειες βελτίωσης των οργανωτικών δομών της ΕΔΑ
  • μελέτες και δράσεις υποστηρικτικές των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ

Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν σε υπηρεσίες συμβούλων-εμπειρογνωμόνων, οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων, εκπαίδευση προσωπικού ΕΔΑ, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, εκτυπώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων

Προϋπολογισμός

€ 1.010.000

Περίοδος υποβολής

από 11/2/2013 έως 31/12/2015

 

Comments are closed.