Επεξεργασία λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και των υπηρεσιών τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής
November 16, 2013
Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
November 16, 2013

Επεξεργασία λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και αποχετευτικών δικτύων όμβριων.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Αττικής”

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Περιβάλλον

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Υπηρεσίες και Φορείς του Δήμου Αθηναίων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠΠ).

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

(vii) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης” βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα.

  • Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα.
  • Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
  • Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι στιγμής της υποβολής της πρότασης τεχνικών μελετών όπως περιγράφονται στον πίνακα (Δ1) με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, τεύχη δημοπράτησης καθώς και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που θα τεκμηριώνουν την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και την ωριμότητα του
    φακέλου της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Δήλωση του Τ.Δ., ότι θα τηρεί τους τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου:

  • Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων
  • Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων όμβριων

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Περίοδος υποβολής

από 19/12/2012 έως 31/12/2015

 

Comments are closed.