δου
Έκδοση Κλειδάριθμου
November 14, 2013
δου
Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου
November 14, 2013

Θεώρηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων

δου

Προϋποθέσεις για την θεώρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων:

 1. Η μη ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ
 2. Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού

 

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την θεώρηση:

 1. Συμπληρωμένο σημείωμα ΚΒΣ – Έντυπο Β1 (θα την πάρετε από εμάς)
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΟΑΕΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.)
 4. Βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων (ατομικές επιχειρήσεις), αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599\86 (θα την πάρετε από εμάς)

 

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται:

 1. Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο
 2. Βεβαίωση από τα αρμόδια τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος ότι έχει υποβάλλει κανονικά τις δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ως άνω

 

Προϋποθέσεις για την αρχική θεώρηση κατά την έναρξη:

 1. Σε περίπτωση αρχικής θεώρησης κατά την έναρξη, απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (θα την πάρετε από εμάς)

 

Ειδικές Περιπτώσεις για τη θεώρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων:

 1. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπουργείου Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).
 2. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του διευθυντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος.

 

Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.