Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σταθμών ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

epidotisi espa
Θεσπίζεται τέλος πλόων για σκάφη άνω των 7 μέτρων.
November 12, 2013
deh
Χαράτσι και το 2014 μέσω ΔΕΗ
November 13, 2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σταθμών ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

φωτοβολταικα epidotisi espa

12/11/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμό Φύλλου Β’ 1987/14.08.2013 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 45964/06.08.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Δίκαιο Περιβάλλοντος – LLM Environmental law master

Με την εν λόγω Υ.Α. καθορίστηκαν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τηνπαράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.4014/2011 (Α΄ 209), για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β, του παραρτήματος IX, του πίνακα 1, της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», υποομάδα «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»), με α/α:

1. 208 «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων»

2. 209 «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, πλην βιοαερίου» και

3. 211 «Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)» της Υ.Α. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/2012).

Σύμφωνα με τη περίπτωση (γ) του άρθρου 2, στις διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. υπάγονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και είναι οι εξής:

1. Συμβατικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 20 KWe, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.3, του ν.2244/1995 (ΦΕΚ Α’ 168).

2. Σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 1,0 MWe, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85).

3. Εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ανεξαρτήτου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.1δ, του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), για τους στους οποίους χορηγείται Απόφαση Απαλλαγής της Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 (ΦΕΚ Β’ 2442) από τη Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των εξαιρέσεων αυτών είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011.

Στο άρθρο 3 της Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία της υπαγωγής σε ΠΠΔ των εν λόγω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα, για τους εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στους οποίους χορηγείται Απόφαση Απαλλαγής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 (ΦΕΚ Β’ 2442) από τη Δ/νση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, πριν από τη χορήγηση της Απόφασης Απαλλαγής για τον εφεδρικό σταθμό, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπαγωγή του σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3.

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.