Περισσότερες δόσεις για την καταβολή προστίμων για πλαστά και εικονικά.

λογιστικές υπηρεσίες
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο με την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών
November 12, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Οι διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων αυτοκινήτων
November 12, 2013

Περισσότερες δόσεις για την καταβολή προστίμων για πλαστά και εικονικά.

eikonika timologia logistika

12/11/2013

Διευρύνεται το χρονικό διάστημα των δόσεων για τα πρόστιμα των πλαστών και εικονικών στις περιπτώσεις που ξεπερνούν ποσό των 300.000.
Η ΓΗΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο που ακυρώνει την ΠΟΛ.1208/3.9.2013 η οποία προέβλεπε την καταβολή των προστίμων που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων, με βάση τις διατάξεις τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66του ν. 4174/2013 , σε δύο δόσεις . (Το 60% μέσα σε 10 ημέρες και το υπόλοιπο 40% μέχρι το τέλος του μήνα).

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

Η  ΠΟΛ.1226/4.10.2013. προβλέπει αναλυτικά

Τα ποσά που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων, με βάση τις διατάξεις τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής:

1. Τα ποσά προστίμων που μετά τον επανυπολογισμό τους είναι μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ:

α) Εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περιπτώσεις α’ και β’ τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περίπτωση γ’ τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013), βεβαιώνεται και καταβάλλεται το εξήντα τοις εκατό (60%) του οφειλόμενου ποσού.

β) Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς, βεβαιώνεται και καταβάλλεται το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) του οφειλόμενου ποσού.

2. Τα ποσά προστίμων που μετά τον επανυπολογισμό τους υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ σε πέντε (5) ίσες δόσεις, με τον περιορισμό ότι η κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

Η πρώτη βεβαιώνεται και καταβάλλεται εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013) ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς (περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013), η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου με το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πρακτικό αποδοχής της διαφοράς) με το ευνοϊκότερο καθεστώς και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της και καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής της πρώτης δόσης των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας.

Δόσεις Για ποσά έως 300.000 Για ποσά > 300.000
1η Δόση Το 60% Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου Εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου Δόσεις > 180.000 ευρώ
2η Δόση Το 40%Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου
3η Δόση Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεύτερου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου
4η Δόση Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Τρίτου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου
5η Δόση Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου

 

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.