Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

diagwnismoi epidotisi espa
Από σήμερα τα τέλη Κυκλοφορίας – Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxis
November 4, 2013
επαγγελματικες μισθωσεις
Η τροπολογία για την απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές στα εμπορικά καταστήματα
November 4, 2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

epidotisi espa

4/11/2013

Ημερομηνία: 24-10-2013
Α.Π.: 7641/1965/Α2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Α2

Μεσογείων 56
115 27 ΑΘΗΝΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Ν.3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/07.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (Β΄ 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/04.11.2010 (Β΄ 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 (Β΄ 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/15.03.2013 (Β΄ 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/14.04.2009).

10. Τη με A.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08/Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8.8.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/H1/LB-Mpo-cda/D(2013)-066345/19.07.2013 με θέμα: SA.36176 – 2013/CP – Διακρίσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

15. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με Α.Π. 35334/ΓΓΔΕ – ΕΣΠΑ 26051/12.08.2013.

16. Τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οδηγό του Προγράμματος με το από 15.10.2013 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αποφασίζουμε

Α. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως παρακάτω:

1. Στο Κεφάλαιο 6.2 «Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων», πρώτη παράγραφος, Σημείο 2 προστίθεται η πρόταση: «Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα πρόσκληση, επιχειρήσεις «υφιστάμενες» στο εξωτερικό, νοούνται ως «νέες-υπό σύσταση» επιχειρήσεις».

2. Στο Κεφάλαιο 6.3 «Προϋποθέσεις συμμετοχής», Παράγραφος «Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» διαγράφεται το σημείο «να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια».

3. Στο Κεφάλαιο 6.3 «Προϋποθέσεις συμμετοχής», Παράγραφος «Νέες – Υπό σύσταση Επιχειρήσεις» διαγράφεται το σημείο «να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια».

Επιπλέον, πριν την τελευταία παράγραφο προστίθεται η πρόταση:
«Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα πρόσκληση, επιχειρήσεις «υφιστάμενες» στο εξωτερικό, νοούνται ως «νέες-υπό σύσταση» επιχειρήσεις.»

Β. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

Δ. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρούσα απόφαση.

Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕwww.efepae.gr.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.