Η τροπολογία για την απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές στα εμπορικά καταστήματα

epidotisi espa
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών
November 4, 2013
dikaiologitika espa logistika
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τις Βεβαιωμένες Οφειλές του ΙΚΑ
November 4, 2013

Η τροπολογία για την απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές στα εμπορικά καταστήματα

επαγγελματικες μισθωσεις

4/11/2013

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο σ/ν: “Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις”, έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Νομικές Υπηρεσίες
Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων.»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα διάταξη συμπληρώνεται το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013 με τη ρητή πρόβλεψη περί δυνατότητας νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα κατά τις Κυριακές που προβλέπονται από τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται επιπρόσθετη αμοιβή, καθώς και αναπληρωματική ανάπαυση την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικώς για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν τις Κυριακές που εμπίπτουν στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (εκπτώσεις), προβλέπεται η δυνατότητα του εργοδότη να χορηγήσει την αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών, αντί της εβδομάδας που έπεται, για λόγους διατήρησης της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τηρουμένου του προγράμματος ημερών εβδομαδιαίας εργασίας.

Αθήνα, 30-10-2013

Σημείωση:

Το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:

“1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α’34), κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α’ 202).
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»”

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.