Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τις εξαιρέσεις της διαθεσιμότητας του Ν. 4172/2013,και την αξιολόγηση των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ

epidotisi espa
Λήξη προθεσμίας για την προσκόμιση δικαιολογητικών σχετικά με την οριστικοποίηση ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»
October 15, 2013
εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων η 18η Οκτωβρίου 2013 για 3 προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ
October 16, 2013

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τις εξαιρέσεις της διαθεσιμότητας του Ν. 4172/2013,και την αξιολόγηση των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ

έκδοση σύνταξης enasima

15/10/2013

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τις εξαιρέσεις του Ν. 4172/2013,και την αξιολόγηση των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

Υπ.Διοικητικής Μεταρύθμισης

Κατόπιν πλήθους ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α) Υπάλληλοι με σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%:
προκειμένου οι υπάλληλοι να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα δυνάμει του ν. 4172/2013, διευκρινίζεται ότι, ειδικά για την περίπτωση αυτή, δηλ. του/της συζύγου δεν εξετάζεται ο Πίνακας 9 του Ε.1 (Στοιχεία Προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν) της φορολογικής δήλωσης (όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 -ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθούν οι εξαιρέσεις της περ. Δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013).

Β) Υπάλληλοι οι οποίες είναι μητέρες τέκνων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%:
προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, στο έντυπο Ε.1 της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος, να εξετάζονται οι κωδικοί του υπόχρεου (ήτοι του συζύγου).
Οι εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του ν. 4172/2013 είναι προνοιακού χαρακτήρα και δεν θα ήταν δυνατό να αφορούν μόνο τους άνδρες υπαλλήλους.

Γ) Υπάλληλοι για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ:
εφόσον προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους το (πρόσφατο) πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, προκειμένου να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητας, θεωρείται αυτονόητο ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί πίνακες 3 ή 9 του έντυπου Ε.1 της φορολογικής δήλωσης του/της υπαλλήλου (καθότι κατά το χρόνο υποβολής των δηλώσεων, δεν υπήρχε το απαιτούμενο δικαιολογητικό πιστοποίησης της αναπηρίας, για να συνυποβληθεί (σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2013) και, συνεπώς, να συμπληρωθούν οι πίνακες 3 ή 9.

Δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ :
Για τον υπολογισμό των μορίων που προκύπτουν από το βαθμό βασικού τίτλου σπουδών των υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ, με απολυτήριο δημοτικού, θα πρέπει οι Δ/νσεις Διοικητικού να προβούν σε αναγωγή του βαθμού στην αντίστοιχη κλίμακα (δηλαδή δια της απλής μεθόδου των τριών, να γίνει αναγωγή του βαθμού του απολυτηρίου στην κλίμακα του 20 και πολλαπλασιασμός του αποτελέσματος με τον προβλεπόμενο συντελεστή 0,70).

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Comments are closed.