Πότε και τι υποβάλλεται σχετικά με τις μηνιαίες και διμηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

υπερχρεωμένα νοικοκυριά nomika
Νέο σύστημα προσωρινών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα
October 7, 2013
οαεδ anergoi programmata
O.Α.Ε.Δ.: Αλλάζουν τα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας – Τι θα ισχύει
October 8, 2013

Πότε και τι υποβάλλεται σχετικά με τις μηνιαίες και διμηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

λογιστές, αθηνών, φοτοτεχνικοί, επιδοτήσεις

7/10/2013

Επειδή η νέες ρυθμίσεις σχετικά με την μηνιαία υποβολή και απόδοση του ΦΜΥ έχει μπερδέψει αρκετούς συναδέλφους σας παραθέτουμε τι ισχύει μετά και τις αλλαγές του νόμου 4170/2013

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

Α1. Μηνιαίες δηλώσεις

Υπόχρεοι : Φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται : Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994), Εισφορά αλληλεγγύης

Υποβολή : μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ

Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013

ΑΦΜ

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Για ΦΜΥ που έχει παρακρατηθεί τον μήνα

Σεπτέμβριο

Οκτώβριο

Νοέμβριο

Δεκέμβριο

1

21 Οκτωβρίου

20 Νοεμβρίου

20 Δεκεμβρίου

20 Ιανουαρίου 2014

2

22 Οκτωβρίου

21 Νοεμβρίου

23 Δεκεμβρίου

21 Ιανουαρίου 2014

3

23 Οκτωβρίου

22 Νοεμβρίου

24 Δεκεμβρίου

22 Ιανουαρίου 2014

4

24 Οκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

27 Δεκεμβρίου

23 Ιανουαρίου 2014

5

25 Οκτωβρίου

26 Νοεμβρίου

30 Δεκεμβρίου

24 Ιανουαρίου 2014

6

29 Οκτωβρίου

27 Νοεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

27 Ιανουαρίου 2014

7

30 Οκτωβρίου

28 Νοεμβρίου

2 Ιανουαρίου 2014

28 Ιανουαρίου 2014

8

31 Οκτωβρίου

29 Νοεμβρίου

3 Ιανουαρίου 2014

29 Ιανουαρίου 2014

9

1η Νοεμβρίου

2 Δεκεμβρίου

6 Ιανουαρίου 2014

30 Ιανουαρίου 2014

10-50

4η Νοεμβρίου

3 Δεκεμβρίου

7 Ιανουαρίου 2014

31 Ιανουαρίου 2014

60-00

5η Νοεμβρίου

4 Δεκεμβρίου

8 Ιανουαρίου 2014

3 Φεβρουαρίου 2014

Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

“2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. 

 

Α2. Μηνιαίες Δηλώσεις (Από φορείς του δημοσίου) 

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται:Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (άρθρου 57 ν.2238/1994)

Υπόχρεοι: Δημόσιο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α εκτός ασφαλιστικών ταμείων που απασχολούνκατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.

Υποβολή : μέχρι την την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ

 

Σχετική διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

“Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.”

Β. Διμηνιαίες δηλώσεις

 

Φόρος που παρακρατείται και αποδίδεται :

-Φόρος 20% στις αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων (άρθρο 58 ν.2238/1994)

-Φόρος 20% από προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλεται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (άρθρο 58 ν. 2238/1994)

-Φόρος 40% από μισθούς σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σε Διαχειριστές ΕΠΕ- ΙΚΕ (Περίπτωση α άρθρου 55 και Περίπτωση στ παραγράφου 3 άρθρου 28 ν.2238/1994)

-Φόρος 20% από αμοιβές που αποδίδονται με απόδειξη δαπάνης (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)

-Φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στο μισθωτή, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου (Περίπτωση ε παραγράφου 1 άρθρου 55)

-Φόρος 10% των κερδών που εισπράξει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (περίπτωση η παραγράφου α άρθρου 55)

 

Υποβολή :Μέχρι την 20η Ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου για τις αμοιβές του προηγούμενου ημερολογιακού δίμηνου και ολοκλήρωση σε έντεκα ημέρες ανά ΑΦΜ.

Ενδεικτικός Πίνακας Υποβολής για το 2013

ΑΦΜ

Για φόρο των ανωτέρω πειρπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟ

Για φόρο των ανωτέρω πειρπτώσεων που έχουν παρακρατηθεί το ΔΙΜΗΝΟ

Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

Νοέμβριου-Δεκεμβρίου

1

20 Νοεμβρίου

20 Ιανουαρίου 2014

2

21 Νοεμβρίου

21 Ιανουαρίου 2014

3

22 Νοεμβρίου

22 Ιανουαρίου 2014

4

25 Νοεμβρίου

23 Ιανουαρίου 2014

5

26 Νοεμβρίου

24 Ιανουαρίου 2014

6

27 Νοεμβρίου

27 Ιανουαρίου 2014

7

28 Νοεμβρίου

28 Ιανουαρίου 2014

8

29 Νοεμβρίου

29 Ιανουαρίου 2014

9

2 Δεκεμβρίου

30 Ιανουαρίου 2014

10-50

3 Δεκεμβρίου

31 Ιανουαρίου 2014

60-00

4 Δεκεμβρίου

3 Φεβρουαρίου 2014

Σχετική διάταξη παραγράφου 1 άρθρου 59 νόμου 2238/1994

1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

 

 

Επίσης Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου Φ.Μ.Υ. 

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013, ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
 

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση Φ.Μ.Υ. και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

 Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.