Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών – Νέα Πρόσκληση

εφορια
Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων έως το τέλος Νοεμβρίου
September 26, 2013
timologio logistika
Μη αναγνώριση τιμολογίων για τις επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν περιοδικές ΦΠΑ – Ανάρτηση στο διαδίκτυο – Ποια μέτρα εξετάζονται
September 27, 2013

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών – Νέα Πρόσκληση

οαεδ anergoi programmata

27/9/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.200 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των 5.000 θέσεων που είχε προκηρυχθεί με την προηγούμενη πρόσκληση έχει καλυφθεί και επομένως, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναμονή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Υπηρεσίες του Πολίτη

 

Η Πρόσκληση αυτή αφορά σε 2.200 επιπλέον θέσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (εκτός Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) για τις οποίες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος τόσο: α) επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο και β) επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει αίτηση στην προηγούμενη πρόσκληση, η οποία τέθηκε σε κατάσταση αναμονής και δεν ικανοποιήθηκε λόγω πλήρωσης των θέσεων, υποβάλλοντας όμως νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους της νέας πρόσκλησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Επιδότηση Απασχόλησης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όλες οι Περιφέρειες της χώρας εκτός Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Τομείς ενδιαφέροντος

Απασχόληση – Εργασία

Σε ποιους απευθύνεται

 • Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
 • Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε …

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη τους από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2). Επισημαίνεται ότι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι και κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (Άρθρο 30.1 Ν.4144/2013). Σε περίπτωση που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα θα πρέπει να προβούν σε διακοπή δραστηριότητας στην Αρμόδια ΔΟΥ.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ήνα διαθέτουν σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους και να είναι έως και 35 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή εως και το 35ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 36ο έτος έως και την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία).
 • Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:
 • βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου  απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου
 • βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 38 (ΦΕΚ 78/Α’/25-5-2010) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για τα άτομα που:

 • κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
 • απασχολούνταν με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχειρήση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατα το προηγούμενο 12μηνο μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης εχει συγγένεια α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον  εργοδότη ή τον εταίρο της ενταχθείσας επιχείρησης.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:

 • είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε ΟΕ και ΕΕ
 • είναι μέλη των ΔΣ σε ΑΕ
 • είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 • είναι εταίροι στις ΕΠΕ και στις ΙΚΕ
 • είναι μέλη σε συνεταιρισμούς
 • τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/1998
 • θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης (για την κάλυψη συμβατικών της υποχρεώσεων π.χ. επενδυτικό σχέδιο), το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.
 • θα προσλάβουν οι δικαιούχοι εργοδότες προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενείς ή έμμεσοι εργοδότες)
 • θα απασχοληθούν με μίσθωση, σύμβαση έργου ή με έμμισθη εντολή.

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την  ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Δεν υπάγονται:

 • Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 • Τα νυχτερινά κέντρα
 • Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προιόντων και παροχής υπηρεσίων μέσω τηλεφώνου (telemarketing)
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
 • Εξωχώριες εταιρείες όπως και οι επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
 • Σύλλογοι και σωματεία
 • Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικεία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρους της έδρας τους(π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κλπ.)
 • οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].
 • Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
 • Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
 • Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται α)όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας και β) όσες έχουν προβεί οι ίδιες σε ενέργειες αναζήτησης ανέργου που να πληρεί τις προυποθέσεις αντικατάστασης και δεν κατέστη δυνατή ή εύρεση αντικατάστατη, εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι χρηματοδοτείται

Διάρκεια επιχορήγησης:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες, εκ των οποίων οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Ποσό επιχορήγησης:

 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 24 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους έως και το 24ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 20 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ασφαλιστικών ημερών το μήνα.
 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 24 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους το 24ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ασφαλιστικών ημερών το μήνα.

Προϋπολογισμός

€ 33.000.000

Περίοδος υποβολής

από 19/9/2013 (Έως κάλυψης του αριθμού των θέσεων )

 

Comments are closed.