Συνεργασία ΓΓΠΣ και Τραπεζών για έλεγχο των καταθέσεων

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Τον Οκτώβρη οι εκταμιεύσεις στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – 4.000 νέες θέσεις εργασίας
August 12, 2013
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους
August 13, 2013

Συνεργασία ΓΓΠΣ και Τραπεζών για έλεγχο των καταθέσεων

nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις

Σε συνεργασία φαίνεται να προχωράει η ΓΓΠΣ με τις Τράπεζες προκειμένου να μπορεί να διασταυρώνει τα οικονομικά στοιχεία και “ύποπτες” καταθέσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ:

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

3) Επώνυμο

4) Όνομα

5) Πατρώνυμο

6) Ημερομηνία Γέννησης

7) Υπηκοότητα

8) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου

9) Επαγγελματική δραστηριότητα

10) Διεύθυνση

11) Τηλέφωνο

12) Λογαριασμοί πελάτη

13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων

14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων

15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

Αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν:

1) Α.Φ.Μ.

2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται

3) Επωνυμία

4) Διεύθυνση

5) Νομική Μορφή

6) Ενεργοί νόμιμοι εκπρόσωποι (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.)

7) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα)

8) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

9) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη

10) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους

11) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους

12) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα)

Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους, ενώ η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Για τον προσδιορισμό του προφίλ των καταθετών των πελατών τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία:

– Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).

– Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

– Αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη.

– Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό-συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.

– Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους.

– Δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.

 

Σχετικές μας Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Τραπεζικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του πολίτη

Νομικές Υπηρεσίες

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.