Νέες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

δικαιολογητικά εσπα
Διενέργεια διαγωνισμού από το Υπ. Εργασίας
July 2, 2013
νέα εσπα epidotisi espa
Πληροφορίες και νέα για την Εξωστρέφεια ΙΙ του ΕΣΠΑ
July 3, 2013

Νέες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

forologikes dilwseis logistika

Σε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που πρόκειται να αντικαταστήσει τον νόμο 2238/1994 από 1.1.2014
Με μια πρώτη ανάγνωση μερικές από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΦΕ είναι :Λογιστές Αθηνών

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Tax People Solutions

Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

Αλλάζουν οι διατάξεις περί φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στο άρθρο 4 που προβλέπει τη φορολογική κατοικία των νομικών προσώπων αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και με βάση αυτές ακριβώς τις διατάξεις θα φορολογείται ή όχι στη χώρα μας. (άρθρο 4)
Αναλυτικά.
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
ε) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

 Μειώνονται σε 4 οι πηγές εισοδήματος από έξι (άρθρο 7)

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο, και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Οι πηγές που θα αντικατασταθούν στον παλαιό ΚΦΕ

ΑΒ. Εισόδημα από ακίνητα.
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.

Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη χρήση  (άρθρο 8)
Αναλυτικά το άρθρο έχει ως εξής
Φορολογικό έτος

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
3. Ο φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.
4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.

Διευρύνονται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος εργαζόμενος με ως μισθωτός, καθώς θα αναγνωρίζονται πλέον  και οι προφορικές συμβάσεις, ενώ αποκλείεται η φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους ξεπερνούν τις 9.250 ευρώ.  (άρθρο 12)
Αναλυτικά το άρθρο 12 Παρ στ προβλέπει:
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.

Καταργείται το μέτρο της συλλογής αποδείξεων (άρθρο 15- 20)

Αυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν. (άρθρο 15)

Αλλάζουν  (απλοποιούνται) οι διατάξεις περί εκπιπτόμενων και μη δαπανών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 23 – 25)


Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες προστίθεται και κάθε είδους δαπάνη  που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση επιταγών. (Άρθρο 23)


Αλλάζουν οι διατάξεις για την  απόσβεση των  επισφαλών απαιτήσεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων  (άρθρο 26)


Διατηρούνται τα τεκμήρια (άρθρα 31-34 ), Οστόσο πλέον θεωρείται τεκμήριο η αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. (άρθρο 32 β)


Αυξάνεται από το 10% στο 11% ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ (πρώτο κλιμάκιο )(άρθρο 40)


Αλλάζει η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών – μεριδίων . Το εισόδημα από την υπεραξία θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σε αυτή την περίπτωση θα φορολογείται με 15%. (άρθρο 42)

Απλοποιούνται  οι διατάξεις περί ενδοομιλικών συναλλαγών και πλέον εναρμονίζονται σύμφωνα με τι γενικές αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ. (άρθρο 50)

Αυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες. (άρθρο 69)
Αναλυτικά :
Άρθρο 69
Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή τον οριστικό τίτλο, η Φορολογική Διοίκηση βεβαιώνει ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του φορολογικού έτους που έληξε. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Καταργείται η έκπτωση 1,5% από την παρακράτηση φόρου

Kαταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και  3% στο εισόδημα από ενοίκια.

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.