Διενέργεια διαγωνισμού από το Υπ. Εργασίας

νέα εσπα epidotisi espa
Προδημοσίευση του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ
June 27, 2013
forologikes dilwseis logistika
Νέες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
July 3, 2013

Διενέργεια διαγωνισμού από το Υπ. Εργασίας

δικαιολογητικά εσπα

Tην διενέργεια διαγωνισμού για υπηρεσίες μίας στάσης δημοσίευσε το Υπ.Εργασίας.
Το μεγάλο αυτό έργο που έχει προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ θα συνδέσει όλες τις υπηρεσίες που εποπτέει το Υπ.Εργασίας  (ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ -ΙΚΑ)

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το Έργο είναι:

–    Παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών στους πολίτες με ομοιογένεια, διαφάνεια και αξιοπιστία.
–    Εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση αιτημάτων με μια «στάση» η ένα «κλικ», αυξάνοντας την ικανοποίηση του πολίτη
–    Διακίνηση εγγράφων και προσωπικών πληροφοριών μεταξύ κράτους – πολίτη με τρόπο διαφανή, εμπιστευτικό & ασφαλή. (Workflow Management System, Διευκρίνιση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για ψηφιακές υπογραφές)
–    Αδιάκοπη παροχή πληροφορίας (24 x 7 ή extended hours)
–    Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του ΥΕΚΑ μέσα από εύχρηστα εργαλεία αποτελεσματική διαχείριση ομάδων η και εργασιών.
–    Συνένωση σημείων εξυπηρέτησης και μείωση λειτουργικού κόστους του ΥΕΚΑ & εποπτευομένων φορέων.
–    Παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών.

Σχετικές μας υπηρεσίες: 

Υπηρεσίες του Πολίτη

Το Έργο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στις κεντρικές υπηρεσίες του Φορέα λειτουργίας και σε άλλες εγκαταστάσεις αυτού ή των εποπτευόμενων φορέων του που θα υποδείξει ο Κύρος του Έργου.
Οι εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες «μιας στάσης» που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνουν κατ’ έλάχιστον υπηρεσίες του Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Να σημειωθεί ότι:

  1. Οι υπηρεσίες αυτές θα οριστικοποιηθούν στη φάση της Ανάλυσης απαιτήσεων. Ενδέχεται κάποιες από τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες
  2. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει συνολικά έως 35 σύνθετες ψηφιακές υπηρεσίες (επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης ≥3) οι οποίες θα προσδιορισθούν κατά την πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου (ανάλυση απαιτήσεων) σε συνεργασία με τον κύριο του έργου. Ενδεικτικά, αναφέρεται μέρος αυτών των υπηρεσιών στον Πίνακα 1, ενώ η πολυπλοκότητα τους τεκμηριώνεται στην παράγραφο «A.3.4 – Αναλυτική Περιγραφή Ψηφιακών Υπηρεσιών».
  3. θα ενσωματώσει/φιλοξενήσει στο σύστημα έως 40 απλές υπηρεσίες (νέες υπηρεσίες επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης ≤2 ή υπηρεσίες που είναι ήδη υλοποιημένες και φιλοξενούνται αλλού) οι οποίες θα προσδιορισθούν έως και την φάση της πιλοτικής λειτουργίας σε συνεργασία με τον κύριο του έργου
  4. Το ποσό της πληρωμής του Αναδόχου θα εξαρτηθεί από το πλήθος των υπηρεσιών που θα προσδιοριστούν στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα συμπληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου, θα ενταχθούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και θα αντιμετωπιστούν με τα κριτήρια που ορίζονται από τις σχετικές παραγράφους (ρήτρες καθυστέρησης  υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης κλπ)
  5. Η έγκαιρη ή μη υλοποίηση του CRMS θα διαφοροποιήσει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και το τελικό συμβατικό τίμημα.

 

Πίνακας 1: Ψηφιακές Υπηρεσίες Έργου

 

Α/Α

Ψηφιακή Υπηρεσία

Επίπεδο [1]

Ηλεκτρο-νικοποίησης

Ωφελού-μενος [2]

 Κανάλι Πρόσβασης

Τερματικό Πρόσβασης[3]

1        Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

2        Χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

3        Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

4        Παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με θέματα αμοιβών

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

5        Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

6        Υποβολή επαγγελματικών σεμιναρίων κατάρτισης προς έγκριση

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

7        Υποβολή αιτήματος πιστοποίησης ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόνοιας) και ΕΑΚ (εταιρείες που αφαιρούν αμίαντο)

4

3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

8        Υποβολή προσφυγής πολίτη στα τελικά αποτελέσματα κατάταξης (πίνακες τοποθετήσεων) θέσεων απασχόλησης προσώπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

4

2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

9        Υποβολή Ενστάσεων πολιτών προς ΟΑΕΔ, για θέματα ασφάλισης (επιδόματα)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / WebBrower

PC / Laptop

10     Υποβολή Ενστάσεων πολιτών προς ΟΑΕΔ, για θέματα απασχόλησης (προγράμματα απασχόλησης)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / WebBrower

PC / Laptop

11     Υποβολή προς ΟΑΕΔ αιτήματος χορήγησης  επιδόματος ανεργίας

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / WebBrower

PC / Laptop

12     Υποβολή προς ΟΑΕΔ αιτήματος χορήγησης  οικογενειακού επιδόματος

4

1,2

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ / ΚΠΑ ΟΑΕΔ / WebBrower

PC / Laptop

13     Εγγραφή ΜΚΟ σε Μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Φροντίδας

4

1,3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

14     Χορήγηση Επιδόματος «Ενδειας»

4

1,3

ΙΡΙΔΑ / ΚΕΠ /Web Brower

PC / Laptop

15     Αιτηση Ασφαλισμενου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για Χορήγηση Παροχων σε Χρημα και Ηλεκτρονικη Πληρωμη

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑ/Web Brower

PC / Laptop

16     Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΙΚΑ – ΓΓΠΣ για Επιβεβαίωση Εγκυρότητας ΑΦΜ, από δημογραφικά στοιχεία εργαζόμενου (ασφαλισμενου στο ΙΚΑ)

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑ/ Web Brower

WebService

17     Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΟΑΕΔ – ΓΓΠΣ για Επιβεβαίωση Εγκυρότητας ΑΦΜ, από δημογραφικά στοιχεία εργαζόμενου 

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/

ΟΑΕΔ/ WebBrower

WebService

18     Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΟΑΕΔ/ΙΚΑ –Επαλήθευση παροχών ανεργίας / ασφάλισης, βάσει οικογενειακών δημογραφικών / ληξιαρχικών στοιχείων

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/

ΟΑΕΔ/ ΙΚΑ, WebBrower

WebService

19     Διαλειτουργικότητα ΒΔ (ΥΕΚΑ) ΙΚΑ – Ελεγχος εγκυρότητας άδειας διαμονής & εργασίας αλλοδαπού

4

1,2

ΙΡΙΔΑ/ΚΕΠ/ΙΚΑWeb Brower

WebService

 

 


(1)Επίπεδο 1 – Πληροφόρηση:        Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επίπεδο 2 – Αλληλεπίδραση:       Λήψη (μεταφόρτωση – downloading) εντύπων

Επίπεδο 3 – Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης

Επίπεδο 4 – Συναλλαγή:                         Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή

Επίπεδο 5 – Προσωποποίηση:     Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών

(2)1 – Κράτος, 2 – Πολίτης, 3 – Επιχείρηση.

(3) (και μέσω κινητού για κάποιες υπηρεσίες – θα προσδιοριστεί στην ανάλυση απαιτήσεων)

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.