Νέα απόφαση για Υπερχρεωμένα

forologikes dilwseis logistika
SOS και παγίδες της φορολογικής δήλωσης 2013
June 3, 2013
forologikes dilwseis logistika
Σε λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης εκκαθαριστικών φόρου ακίνητης περιουσίας – Μέχρι 31 Ιουλίου οι διορθώσεις των ακινήτων του 2010
June 3, 2013

Νέα απόφαση για Υπερχρεωμένα

Απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα από τις εταιρείες εισπράξεων και από το χρέη σας προς τις τράπεζες

Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης δύναται να αποσιωπήσει την ύπαρξη ορισμένων οφειλών, χωρίς η αποσιώπηση αυτή να επιδρά αρνητικά στην πρόοδο της διαδικασίας

 

Κατ` άρθρο 4 παρ.1 ν.3869/2010 η αίτηση του υπερχρεωμένου οφειλέτη πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων στοιχείων, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Κατά την παρ.6 του ιδίου άρθρου, εάν δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση της παραγράφου 1 πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην υπερχρεωμάνε νοικοκυριάπαράγραφο 1. Δηλαδή παρά το συλλογικό χαρακτήρα της διαδικασίας, η παράλειψη του οφειλέτη να συμπεριλάβει στην αίτηση του ορισμένη οφειλή, δεν επιδρά στην πρόοδο της δίκης αλλά το δικαστήριο θα λάβει υπ` όψιν του και θα ρυθμίσει τα χρέη των περιλαμβανομένων στην κατάσταση πιστωτών, ο δε μη περιληφθείς στην κατάσταση αυτή πιστωτής θα δύναται να επιδιώξει ατομικά την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Εφ` όσον όμως επιλέξει να συμπεριλάβει όλους τους πιστωτές του στην κατάσταση που απαιτείται για την πληρότητα του δικογράφου της αίτησης, πρέπει να αναφέρει το ύψος της οφειλής του για έκαστο πιστωτή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εάν υπάρχουν. Η παράλειψη αναγραφής του κεφαλαίου καθιστά το δικόγραφο ασαφές, διότι δεν επιτρέπει στο δικαστήριο να διαγνώσει το συνολικό ποσόν των οφειλών του αιτούντος ούτε στους άλλους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές να τοποθετηθούν επί του δικογράφου.

Σχετικές μας υπηρεσίες:

Ρύθμιση Οφειλών | Νόμος Κατσέλη

Στη προκειμένη περίπτωση, αιτών δεν αποσιώπησε την ύπαρξη του δανείου προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ώστε να τύχει εφαρμογής το άρθρο 4 παρ.6 ν.3869/2010 και να προχωρήσει η διαδικασία ως προς τους λοιπούς πιστωτές, αλλά το συμπεριέλαβε μεν στην απαραίτητη για την πληρότητα της αίτησης κατάστασης των δανειστών χωρίς όμως να αναφέρει το ποσόν του κεφαλαίου και της συνολικής οφειλής. Με το δικόγραφο των προτάσεών του ο αιτών δεν συμπλήρωσε την έλλειψη αυτή. Επομένως, στη ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος, στην οποία θα προβεί το Δικαστήριο, θα είναι, άγνωστο, ποια είναι, η οφειλή του αιτούντος προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με συνέπεια να μην μπορεί να ρυθμισθεί. Τέλος, επειδή στο δικόγραφο της αίτησης ενσωματώθηκαν αντίγραφα των εντύπων που είχαν χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και σε αυτά δεν αναφέρονται καθόλου τα προαναφερθέντα ελλείποντα στοιχεία, συνάγεται ότι ούτε στο στάδιο της προδικασίας κατέστη γνωστό στους πιστωτές το ποσόν της οφειλής του αιτούντος προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Λόγω της έλλειψης αυτής η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη.

Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης – Απόφαση 42/2013

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.