Ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

νομικές υπηρεσίες dikigoroi
Προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση για ασφαλιστικές εισφορές
May 28, 2013
Ε1, Ε2, Ε9, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ερωτήσεις – απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2
May 29, 2013

Ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία

λογιστές αθηνών

Πάγια ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Νέα Υπουργική Απόφαση (αφορά και εισφορές του 2013 & οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης)

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ενώ οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

Σχετική μας υπηρεσία Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής:.

i) για ποσά οφειλών άνω των 5.000 ευρώ και έως

50.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους IBAN, οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που

περιλαμβάνουν οφειλές του.


δικηγοροι λογιστες 

ii) για ποσά οφειλών άνω των 50.000 ευρώ, ο οφειλέτης επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης

προσκομίζει και βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών

 

iii) για ποσά άνω των 150.000 ευρώ, πέραν των ανωτέρω υπό ii) και iii) στοιχείων, απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: – προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής, – πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής, -εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και- οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

 Πηγή: Ναυτεμπορική

Comments are closed.