Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”

Έκδοση συντάξεων ensima
ΔΩΡΕΑΝ η Βεβαίωση Συντάξεων
May 24, 2013
Διαχείριση περιουσίας
Πώς μπορούν να μην φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια
May 24, 2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιιο της Πράξης “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:

ΕΣΠΑ

Φορέας:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΠ των Περιφερειών σε μεταβατική στήριξη

Περιοχή υλοποίησης:

‘Ολη η Eπικράτεια

Έναρξη Ισχύος:espa, εσπα

13/5/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

13/6/2013

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με παραγωγική δραστηριότητα. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ) και γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Οι Επιστημονικοί  και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η πράξη είναι: 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία, 2. Τρόφιμα/ Ποτά, 3. Ενέργεια, 4. Περιβάλλον, 4. Χημικές διεργασίες, 6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα, 7. Υλικά, 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες :

1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία

Γεωργία ακριβείας. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα

Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού,

αλιευτικού και ζωικού κεφαλαίου

Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών

για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

2. Τρόφιμα/ Ποτά

Υγιεινή διατροφή: ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, καταναλωτική συμπεριφορά

Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την κάλυψη

συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων και κλινικές μελέτες που συνδέονται με τα προϊόντα

αυτά

Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία Τροφίμων

3. Ενέργεια

Ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση –ψύξη,

ηλεκτροπαραγωγή και γεωργία. Συνδυασμένα συστήματα.

Αεριοποίηση βιογενών καυσίμων στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης.

Αποθήκευση ενέργειας, ιδιαίτερα ΑΠΕ. Υβριδικές τεχνολογίες.

4. Περιβάλλον

Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και μεθόδων

διαχείρισης/ αξιοποίησης γεωργικών, βιομηχανικών και αστικών στερεών/ υγρών αποβλήτων

και αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και

την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

5. Χημικές διεργασίες

Ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών, «καθαρότερων» τεχνολογιών και διαδικασιών

παραγωγής με στόχο την βιομηχανική παραγωγή με μηδενικά κατάλοιπα (στερεά, υγρά και

αέρια)

Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών ΑΠΥ και φυσικών προϊόντων (renewable resources) για

την παραγωγή νέων προϊόντων

Εφαρμογές νανοτεχνολογίας σε χημικά και άλλα προϊόντα για την βελτίωση των επιδόσεών

τους

6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα

Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και

εξαγωγιμότητας

Βελτιστοποίηση drug delivery devices

Εκμετάλλευση (εγχώριου ή μη) φυτικού πλούτου στην ανάπτυξη φαρμάκων,

παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων φυτικής προέλευσης

7. Υλικά

Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, φιλικών προς το

περιβάλλον και την υγεία, με βελτιωμένες ιδιότητες.

Νανο-υλικά για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με

βελτιωμένες ιδιότητες (π.χ. επικαλύψεις, συγκολλητικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά

προϊόντα)

Νάνο/μικρο-ηλεκτρονική, αισθητήρες και τεχνολογίες ημιαγωγών

8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και ΑυτοματισμοίΕΣΠΑ 2007-13 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΒΕΤ 2013

Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless). Τεχνολογίες ανάπτυξης ασύρματων

συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, εξυπηρετούμενων από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας.

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαχείριση ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, διασύνδεση

αντικειμένων, σύνθεση δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια με έμφαση στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τους ρόλο.

Έρευνα και Εφαρμογή συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Knowledge Management με

τη χρήση Αυτοματισμών στη Βιομηχανία.

Σχετική υπηρεσία μας,  για την ολοκλήρωση της πρότασή σας και του έργου click εδώ.

6.1 Επιλέξιμες δραστηριότητες της πράξης

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη),

β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ),

γ) προβολής/διάχυσης (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και

δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της

κατηγορίας (β), είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων,

ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρέπει να προβλέπονται σε

όλα τα έργα.

Ειδικότερα, οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν τις εξής κατηγορίες έρευνας:

1. Βιομηχανική έρευνα – Ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική

διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη

νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων

προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων

πολύπλοκων συστημάτων, που είναι απαραίτητα για την βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για

την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων.

2. Πειραματική ανάπτυξη – Ως «πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η

διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και

άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα,

τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαμβάνονται

και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την

τεκμηρίωση νέων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μπορούν να

περιλαμβάνουν την παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης τεκμηρίωσης, εφόσον

δεν προορίζονται για εμπορική χρήση.

Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη

το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να

χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση

μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα

από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος.

Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών είναι επίσης

επιλέξιμες, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για βιομηχανικές

εφαρμογές ή εμπορία.

Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις

που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους,

υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι

τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις

Προϋπόθεση: οι εργασίες ή και τα αποτελέσματα αυτών να είναι πρωτότυπα.

Σχετική υπηρεσία μας,  για την ολοκλήρωση της πρότασή σας και του έργου click εδώ.

Comments are closed.