Δικαιολογητικά και διαδικασίες υποβολής στον αναπτυξιακό νόμο

νέος αναπτυξιακός νόμος
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 – Επιδοτούμενες δαπάνες
May 23, 2013
νέος αναπτυξιακός νόμος
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / Κατηγορίες επιλέξιμων δραστηριοτήτων / επιχειρήσεων
May 23, 2013

Δικαιολογητικά και διαδικασίες υποβολής στον αναπτυξιακό νόμο

νέος αναπτυξιακός νόμος

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν για ενισχύσεις στο καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής μεταξύ άλλων είναι:

 • – Αίτηση υπαγωγής και Ειδικό ερωτηματολόγιο.   ( ζητήστε το από την ILF consulting [email protected] )

νέος αναπτυξιακός νόμος

 

 • -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.  ( ζητήστε το από την ILF consulting [email protected] )

 

 • -Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.

 

 • -Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης.

 

 • -Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.

 

 • -Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

 • -Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

 

 • -Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 

 • -Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.

 

 • -Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

 

 • -Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).

 

 •  -Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.


Άλλα σχετικά και δικαιολογητικά που θα παραλάβετε από την ILF  consulting

 • Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των σχεδίων
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας
 • Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης
 • Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας
 • Δήλωση για τον χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων

Άλλες εργασίες εκτέλεσης από την ILFconsulting, για την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεως / φακέλου 

-Υποβολή: Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr ,www.investingreece.gov.gr ).
-Ο υποψήφιος λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
-Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Εκτυπώνει την αίτηση.
-Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

-Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

 

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ.

Comments are closed.