ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΥΣΧΗΣΗΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2007-2013)
May 20, 2013
εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa
Λίστα προγραμμάτων ενεργά /αναμονή ΕΣΠΑ 2007 – 2013
May 21, 2013

ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

εσπα, σύμβουλοι εσπα epidotisi espa

Ανακοινώθηκε την 26/4/2012 από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης €50 εκατ.
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ)» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
1. Σκοπός
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» αποσκοπεί στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεωespa, εσπαν και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας
2. Είδη ενισχύσεων
Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.
Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών, όπου η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις
Στο καθεστώς ενισχύσεων του προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»υπάγονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων μεταποιητικών & εμπορικών επιχειρήσεων (υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις). Ειδικότερα, ενισχύονται:
1Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
3Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.
4. Ενισχυόμενες δαπάνες
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» ενισχύει κατά κύριο λόγο υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα ενισχύονται:
1Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός-Ειδικές Εγκαταστάσεις.
2Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
3Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
4Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές-στόχους.
5Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
6Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
7Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
8Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.).
9Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου.
10Λειτουργικές Ενέργειες.
5. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο
Ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:
1Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες.
2De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).
6. Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» ανέρχεται σε 35.000€, ενώ το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 650.000€ (ανάλογα με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου).
7. Ποσοστά ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 55%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.
8. Ελάχιστο ύψος Ιδίας συμμετοχής
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.
Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
9. Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
10. Υποβολή προτάσεων
Αναμένεται σύντομα η ημερομηνία έναρξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ».

Comments are closed.