Ξεκίνησε η προετοιμασία για την ανάρτηση νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013

υπερχρεωμένα νοικοκυριά
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
May 16, 2013
δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ
May 16, 2013

Ξεκίνησε η προετοιμασία για την ανάρτηση νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόµενους να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα:
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα espa. εσπα
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δηµιουργία των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, σαν βασική επιλογή για την αναβάθµιση της
παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη), το οποίο κατανέµεται κατά 60%
δηλ. 18.000.000,0 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια µεµονωµένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταµένες και νέες πολύ
µικρές και µικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. 9.000.000,00€ για τα επιχειρηµατικά µεµονωµένα ή συνεργατικά σχέδια που
υποβάλλονται από υφισταµένες και νέες µεσαίες επιχειρήσεις και 10% δηλ. 3.000.000,00€ για τα συνεργατικά επιχειρηµατικά
σχέδια που υποβάλλονται από µεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας µε τουλάχιστον δύο (2)
πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του
Προγράµµατος.
Η χρηµατοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) µε 20 εκ. Ευρώ, το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε 10 εκ. Ευρώ και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν µια πρόταση είτε µεµονωµένα, είτε ως εταίρος σε οµαδικό σχήµα:
Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και
αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
Β) Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον
τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας
κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη
επιχείρηση της περίπτωσης (Α).

 

Σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες μας, για περισσότερες πληροφορίες κάνε click στην υπηρεσία που σε ενδιαφέρει:

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Tax Business Solutions

Finance / solutions

Υπηρεσίες του Πολίτη

Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της
Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-
01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό
σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2)
πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες
πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από
διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (∆) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:
• Το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το
διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όµως συνδέεται άµεσα µε τους στόχους και το περιεχόµενο της
συνεργασίας και περιλαµβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο
σύµφωνο συνεργασίας.
• Το σύµφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών µε βάση την προγραµµατική συµφωνία µεταξύ των µελών
που το απαρτίζουν για την µείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας για την αποτελεσµατικότερη
προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ. .
• Με την επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος θα ορίζονται λεπτοµερώς τα µέρη και οι προϋποθέσεις του σύµφωνου
συνεργασίας. 2
Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της
επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης.
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και
αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της
αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ

Σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες μας, για περισσότερες πληροφορίες κάνε click στην υπηρεσία που σε ενδιαφέρει:

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Tax Business Solutions

Finance / solutions

Υπηρεσίες του Πολίτη

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

By  ilfc  ilfc.gr   ilf consulting   ilfconsulting.gr   ilfconsulting  team

Comments are closed.