Αλλαγές ΚΦΑΣ

λογιστές αθήνων
Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ
April 9, 2013
Λογιστές την κυριακή
Open on sundays
April 16, 2013

Αλλαγές ΚΦΑΣ

δικηγοροι λογιστες eforia doi

Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

[19.03.2013]

Σε σχετική απόφαση του ΥΠ.Οικονομικών αναφέρονται τα εξής :

ΘEMA: Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) και των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 τουΚ.Φ.Α.Σ., εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

2. Περαιτέρω, όπως επίσης διευκρινίστηκε με την ανωτέρω εγκύκλιο (παρ. 2 και 3 του άρθρου 7), για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης (δημιουργία λογαριασμού πελάτη), στην απόδειξη λιανικής που εκδίδουν, αναγράφεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη τους, καθώς και η ένδειξη «Επί πιστώσει».

3. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με πίστωση από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι επί των αποδείξεων απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του πελάτη και η ένδειξη «Επί πιστώσει», εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. Στην περίπτωση που οι ως άνω αποδείξεις εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο από Η/Υ, αυτές, ανεξαρτήτως εάν αφορούν πώληση ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδονται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Συνοπτική παρουσίαση αλλαγών νέου ΚΦΑΣ από 1/1/2013

Στη προσπάθεια που κάνουμε για γρήγορη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση αναφέρουμε παρακάτω κάποια θέματα επιγραμματικά του νέου ΚΦΑΣ που πρέπει να προσεχθούν εν όψη της ισχύος του από 1/1/2013.

Γενικά ισχύουν οι λύσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν από το Υ.Ο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝδικηγόροι αθηνών

• Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

Για να απαλλαγεί κατά την έναρξη πρέπει να εγκρίνει ο επιθεωρητής .
• Καταργείται η επιτροπή λογιστικών βιβλίων.
• Καταργείται το βιβλίο ιδρυτή.
• Επανέρχονται στην εκτύπωση τα λογιστικά βιβλία.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Καταργούνται οι εκτυπώσεις ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β.

• Για αλλαγή από χειρόγραφη τήρηση βιβλίων σε μηχανογραφική   απαιτείται μεταβολή στο μητρώο.

• Το όριο για το Βιβλίο αποθήκης είναι 5.000.000,00 ανά χρήση και όχι στις 2 χρήσεις.

  • Το βιβλίο ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ , ανεξάρτητα του τρόπου τήρησης του , χειρόγραφα η μηχανογραφικά , είναι αθεώρητο πλέον, χωρίς την υποχρέωση καταγραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM

• Τα αποθέματα που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο απογραφών της έδρας ανά υποκατάστημα. Τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
• Για τα Β κατηγορίας ισχύει το όριο των 150.000,00 για την απογραφή.Δεν είναι πλέον συνδεδεμένο με την Β’ κατηγορία (ή απλογραφικών) βιβλίων).
• Επίσης ισχύουν οι ΠΟΛ για την απαλλαγή απογραφής για ορισμένα επαγγέλματα με Β κατηγορίας βιβλία, καθώς επίσης και οι λύσεις για την ομαδοποίηση προϊόντων. (ΠΟΛ 1134/14-12-2004).

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ.

 

• Για τήρηση στοιχείων άλλης σειράς δεν χρειάζεται γνωστοποίηση.


ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

• Για τα Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.
• Για τα Β κατηγορίας (απλογραφικά) Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
• Παραμένει η διάταξη , όπου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τα Β κατηγορίαςκαταχωρείται συγκεντρωτικά, ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα παρακάτω επαγγέλματα :

• Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας
• Εκπαιδευτήρια
• Κλινική ή θεραπευτήριο
• Κέντρα αισθητικής
• Γυμναστήρια
• Χώροι στάθμευσης
• γιατροί και οδοντίατροι

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  :  Για τα βιβλία που καταργήθηκαν απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με τη χρήση ΦΤΜ ή μηχανισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

• Η απαλλαγή έκδοσης ΔΑ μεταξύ εγκαταστάσεων που δινόταν από τον έφορο είναι πλέον αρμοδιότητα του επιθεωρητή.
• Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

• Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησηςμπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.
• Τίθεται σε εφαρμογή  η   « α υ τ ο τ ι μ ο λ ό γ  η σ η »  όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή.
Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.

• Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχείανα αναγράφονται το επάγγελμα και η ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.

• Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη,  δικαιώματος λήψης υπηρεσιών (πχ ελεύθεροι επαγγελματίες) , για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένωνΗ ανωτέρω διάταξη που αφορά και εμάς, καλύπτεται με την σύνταξη συμφωνητικού για απαίτηση τέλος του έτους.

 

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Η ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

• Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονόςγνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός δύο ημερών).

Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά τίτλος κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής. Στα τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών προϊόντων –ΔΑπου εκδιδόντουσαν μέσα στην ίδια ημέρα με την έκδοση του Δ.Α. από τον αγρότη, παύει να ισχύει από 01-01-2013 και εκδίδεται τίτλος κτήσης.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
• Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη « δωρεάν », εφόσον δεν εκδίδεται συγκεκριμένο στοιχείο αυτοπαράδοσης.
• Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
• Ο μεταφορέας μπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικήςτιμολόγιο ή απόδειξη, εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ισχύουν οι διατάξεις για τις ΦΤΜ και τους μηχανισμούς σήμανσης.

ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ

Μέχρι τις 31/12/2013 όπου θα ξαναμελετηθεί το θέμα, θεωρούνται από τις ΔΟΥ τα παρακάτω στοιχεία :

• Δ ε λ τ ί ο  Α π ο σ τ ο λ ή ς.
Επίσης και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.
• Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς   για την  π α ρ ο χ ή   υ π η ρ ε σ ι ώ ν   λ ι α ν ι κ ώ ς.

Εμείς οι Λογιστές – φοροτεχνικοί ,(και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες) , εκδίδουμε Αποδείξεις για Παροχή Υπηρεσίας θεωρημένη προς ιδιώτες και Τιμολόγιο αθεώρητο προς επιτηδευματίες.

• Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Δεκέμβριος 2012η απογραφή κλπ θα είναι σε θεωρημένο βιβλίο.

• Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικάμπορεί να μην εκτυπώνονται, ε φ ό σ ο ν :  τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ

• Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

• Παραμένει το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.
• Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων.
• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν τα φορολογικά τους στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, σε μικροφίλμ ή σε ηλεκτρονική μορφή, μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του ΦΠΑ ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το χρόνο και χώρο αποθήκευσης.

Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ.

[19.03.2013]

Σε σχετική απόφαση του ΥΠ.Οικονομικών αναφέρονται τα εξής :

ΘEMA: Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) και των όσων διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 τουΚ.Φ.Α.Σ., εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

2. Περαιτέρω, όπως επίσης διευκρινίστηκε με την ανωτέρω εγκύκλιο (παρ. 2 και 3 του άρθρου 7), για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης (δημιουργία λογαριασμού πελάτη), στην απόδειξη λιανικής που εκδίδουν, αναγράφεται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη τους, καθώς και η ένδειξη «Επί πιστώσει».

3. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με πίστωση από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι επί των αποδείξεων απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του πελάτη και η ένδειξη «Επί πιστώσει», εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. Στην περίπτωση που οι ως άνω αποδείξεις εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο από Η/Υ, αυτές, ανεξαρτήτως εάν αφορούν πώληση ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδονται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

By  ilfc  ilfc.gr   ilf consulting   ilfconsulting.gr   ilfconsulting  team

 

Comments are closed.