43 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
Λύση στην Αδυναμία κεφαλαίων για ΕΣΠΑ
March 9, 2013
οαεδ anergoi programmata
Πρόσληψη 5.000 ανέργων
March 13, 2013

43 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa

43   ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

Αν ενδιαφέρεσαι για πιθανή ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  ζήτα το application 19 iLF   από την ομάδα της ILF consulting

Σχετική υπηρεσία μας click εδώ..

1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την
υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ∆ χονδρικού εµπορίου
και θέλει να συµµετάσχει στο πρόγραµµα ενισχύοντας της δραστηριότητα
του χονδρικού εµπορίου. Είναι επιλέξιµη; Αν ναι πώς γίνεται ο
διαχωρισµός των επιλέξιµων δαπανών που αφορούν στο χονδρικό
εµπόριο;
Aπάντηση: Για τη παραπάνω περίπτωση αλλά και γενικά για ανάλογες
περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν µεικτή δραστηριότητα (µε
επιλέξιµους και µη επιλέξιµους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να
αφορά αποκλειστικά και µόνο στις προτεινόµενες επιλέξιµες δραστηριότητες.
Συνεπώς δαπάνες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε
κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι
εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και µη επιλέξιµη δραστηριότητα
θεωρούνται µη επιλέξιµες και περικόπτονται.
2. Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Aπάντηση: Στην κατηγορία δαπανών 1 συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση /
επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του οδηγού και οι
προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιµότητα των δαπανών στο Παράρτηµα
VII.
3. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάµου σε
φορτηγό στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και εξοπλισµός;
Επισηµαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού (ψυκτικός
θάλαµος), γίνεται από ξεχωριστό προµηθευτή και δεν αποτελεί αγορά
οχήµατος που περιλαµβάνει ψυκτικό θάλαµο.
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού
θαλάµου σε όχηµα στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και Εξοπλισµός.
Επισηµαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη κυριότητα της επιχείρησης
και ο ψυκτικός θάλαµος να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος
4. Τα τιµολόγια είναι επιλέξιµα µετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
Τα δελτία αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιµα;
Aπάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, ∆ελτίο
Αποστολής κλπ) πριν την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών καθιστά
αυτόµατα το συνδεδεµένο παραστατικό αγοράς µη επιλέξιµο και κατά συνέπεια και
τη δαπάνη µε την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηµατικού
σχεδίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών. 5. Στις εµπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται βασικός
εξοπλισµός προκειµένου να εξαχθεί η βαθµολογία στο υποκριτήριο 1.2;
Aπάντηση: Βασικός εξοπλισµός νοείται ο εξοπλισµός εκείνος ο οποίος είναι
απαραίτητος για την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια,
ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µηχανήµατα έργου).

 

Συνταξιοδοτικά , Ασφαλιστικά
6. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη
βαθµολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία των µετόχων –εταίρων- ιδιοκτητών;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4
βαθµολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εµπειρία αντίστοιχα του επικεφαλής
διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό
προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους µετόχους – εταίρους ή
του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζοµένων και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
7. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθµολογίας µε
συντελεστή 0,2 έκαστο αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του
τοµέα της µεταποίησης (Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων
µηχανηµάτων και Αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας). Για τους
λοιπούς κλάδους πως θα εξαχθεί η βαθµολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή
επειδή δεν µπορούν να βαθµολογηθούν θα πάρουν το 0,2;
Aπάντηση: Η έννοια των νέων πιο σύγχρονων µηχανηµάτων δεν εξαντλείται στα
καθαρά παραγωγικά µεταποιητικά µηχανήµατα. Μπορεί π.χ. για µια επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στο εµπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου
σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισµικού κ.α.
8. Εξετάζεται το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηµατοδοτικού
σχήµατος µιας επενδυτικής πρότασης;
Aπάντηση: Το εκτός της επιχορήγησης σκέλος του χρηµατοδοτικού σχήµατος
µιας επενδυτικής πρότασης, ήτοι η κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, δεν
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των δαπανών αποδεικνύεται µε την εξόφληση των σχετικών
παραστατικών.
9. Επιχείρηση που λειτουργεί νόµιµα και µε επιλέξιµο ΚΑ∆, µπορεί να
πραγµατοποιήσει δαπάνες σε δύο (2) διαφορετικούς χώρους υλοποίησης,
οι οποίοι θα είναι νόµιµα δηλωµένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και
υποκατάστηµα);
Aπάντηση: Ναι µε την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι
εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων
του οδηγού.
10.Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους Κ.Α.∆.
πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε µη επιλέξιµούς Κ.Α.∆. έχει δικαίωµα υποβολής αν
κάνει προσθήκη επιλέξιµου Κ.Α.∆. 01/02/2013; Σε ποια κατηγορία θα
µπεί; Στις υφιστάµενες ή στις νέες; Aπάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται,
σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι τις
31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Άρα αν µέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση
έχει δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάµηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑ∆), τότε θα υποβάλει ως υφισταµένη
(κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην
κατηγορία των νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων.
11.Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ (ξενοδοχεία)
απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες, ή δεν εξετάζεται στην
υποβολή αίτησης;
Aπάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας
καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Στον
φάκελο υποβολής θα πρέπει να συµπεριληφθεί η Υπεύθυνη ∆ήλωση των 21
σηµείων, ένα εκ των οποίων δεσµεύει τον φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόµιµα. Σύµφωνα µε το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτηµα ΧVΙ, κατά την
ολοκλήρωση απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής
όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η
επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την
ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να
προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την
ολοκλήρωση του έργου..
12.Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιµους ΚΑ∆ (κύρια δραστηριότητα και
δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες, σύµφωνα µε τον
οδηγό πρέπει να επιλέξει ένα ΚΑ∆ για να υποβάλλει αίτηση ή µπορεί να
υποβάλει και για τους δύο ΚΑ∆;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά
αποκλειστικά σε µία θεµατική ενότητα. Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει
ΚΑ∆ για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή
περισσότερων ΚΑ∆, όλοι οι δηλούµενοι προς ενίσχυση ΚΑ∆ πρέπει να ανήκουν
στην ίδια Θεµατική Ενότητα.
13.Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές προβολής (spot) είναι
επιλέξιµες στις δαπάνες προβολής;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ του Οδηγού δεν αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
14.Τα µηχανήµατα έργου είναι επιλέξιµα; Αν ναι λογίζονται ως εξοπλισµός ή
ως µεταφορικά µέσα;
Aπάντηση: Ναι είναι επιλέξιµα εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβάλει πρόταση.
Περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήµατα – Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισµός».
15.Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λ.π. που ζητούνται ως δικαιολογητικά
υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των θεωρηµένων στην
αρµόδια ∆ΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά; Aπάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκοµίζονται θα πρέπει να
αποδεικνύεται τεκµηριωµένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια
∆ΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή θα
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνοµα και την
υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ∆ΟΥ.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά
θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση µαζί
µε το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρµόδια ∆ΟΥ έγινε σε έντυπη µορφή
αλλά όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή
τους από τον αρµόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό
το αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στην ∆ΟΥ καθώς και
αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρµόδια ∆ΟΥ
έγινε µέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη
υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε το αντίγραφο αυτών
και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρµόδια ∆ΟΥ η
οποία να φέρει το όνοµα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου
της ∆ΥΟ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
16.Στο παράρτηµα ΙΙ Επιλέξιµοι ΚΑ∆, τι σηµαίνει η κωδικοποίηση Α, Β και Γ
στον πίνακα ανά Περιφέρεια
Aπάντηση: Τα Στοιχεία Α, Β και Γ, που υπάρχουν στο Παράρτηµα ΙΙ µε τους ΚΑ∆
κάτω από τις Περιφέρειες, αναφέρονται στο υποκριτήριο 3.4 της
Περιφερειακότητας δηλαδή της Συνάφειας του κάθε ΚΑ∆ µε τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες της εκάστοτε Περιφέρειας.
Ανάλογα µε τη συνάφεια ΚΑ∆ µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας
η βαθµολογία καθορίζεται ως εξής:
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθµός = 1
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθµός = 0,8
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθµός = 0,2
Σηµειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑ∆ µε τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες των
Περιφερειών τέθηκε από την κάθε Περιφέρεια.
17.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάµενη επιχείρηση σε
δύο διαφορετικούς επιλέξιµους KA∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας; Εάν
ναι µπορεί να συµπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑ∆;
Aπάντηση: Σύµφωνα µε τον οδηγό, µπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε
ένα ή περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας. Το
επενδυτικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση
επιλέξιµους ΚΑ∆.
18.Εταιρεία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει µια χρήση από 7/2/11 µέχρι
31/12/11 και µια από 1/1/12 µέχρι 31/12/12. Μπορεί να λάβει µέρος;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι
τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Συνεπώς η παραπάνω επιχείρηση µπορεί να
υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.
19.Είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελµατικών αυτοκίνητων
και σε ποιες Θεµατικές Ενότητες; Απάντηση: Στο Παράρτηµα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιµες δαπάνες
ανά θεµατική ενότητα του προγράµµατος. Τα µεταφορικά µέσα είναι κατηγορία
επιλέξιµων δαπανών και στις τρεις θεµατικές ενότητες. Πρόκειται για προµήθεια
µεταφορικών µέσων επαγγελµατικής χρήσης, σχετικής µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα.
20.Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην αύξηση κλινών στα
τουριστικά καταλύµατα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες αρκεί να προσκοµιστεί, µεταξύ άλλων, κατά τον
τελικό έλεγχο ανανεωµένο Σήµα Λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα στις περιοχές
ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση
δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού
600.000€.
21.Ποια είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών;
Απάντηση: Με βάση τις διατάξεις του Κεφ. 10 του Οδηγού διευκρινίζεται ότι:
Για τις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, όπου οι ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισµού, η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας ∆απανών είναι η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραµµα.
Για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο, όπου οι
ενισχύσεις θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισµού de minimis, η ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας ∆απανών είναι η ηµεροµηνία Προκήρυξης του
προγράµµατος (11/01/2013).
Για τις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισµού, ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας ορίζεται η
ηµεροµηνία η υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για όλες τις περιφέρειες της
χώρας.
22.Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος,
σε όλες τις θεµατικές ενότητες, συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
αποπεράτωσης κτιρίων;
Απάντηση: Οι δαπάνες αποπεράτωσης περιλαµβάνονται στην κατηγορία δαπανών
1 «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος», σε όλες τις θεµατικές ενότητες,
µε την προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων του Προγράµµατος.
23.Στη σελ. 14 του οδηγού του προγράµµατος (νέες επιχειρήσεις)
αναφέρεται ότι απαιτείται αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, ενώ δεν
συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα µε τα δικαιολογητικά. Τι ισχύει;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό (Κεφ. 6.3, σελ.14) η επιχείρηση θα πρέπει
να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο
Επιµελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Συνεπώς µπορεί κατά την υποβολή να προσκοµισθεί αίτηση έκδοσης άδειας
λειτουργίας. Επίσης στο Κεφ 14 του Οδηγού, σελ. 22, ορίζεται ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι, µεταξύ των άλλων ύπαρξη
άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον
εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν
ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα
στον αρµόδιο φορέα αίτηση. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό ναπροσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την
ολοκλήρωση του έργου.
24.Σε ξενοδοχείο µε άδεια καφέ-µπαρ-πρωϊνού που είναι ενιαίος χώρος θα
είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του χώρου πρωινού που
είναι υποχρεωτικός µε βάση την άδεια του ΕΟΤ ως ξενοδοχείο ή θα
εξαιρεθούν επειδή στον ίδιο χώρο υπάρχει και άδεια καφέ που δεν είναι
επιλέξιµη δραστηριότητα από το πρόγραµµα;
Προτεινόµενη απάντηση: Θα είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν
αποκλειστικά και µόνο στην παροχή πρωινού στους πελάτες του ξενοδοχείου.
∆απάνες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την
αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή
δύναται να εξυπηρετήσουν και µη επιλέξιµη δραστηριότητα θεωρούνται µη
επιλέξιµες και περικόπτονται.
25.Υφιστάµενη επιχείρηση, µε δραστηριότητα στον κλάδο του Εµπορίου ή της
Παροχής Υπηρεσιών η οποία λειτουργεί νόµιµα, αλλά θα θελήσει να
ξεκινήσει µεταποιητική δραστηριότητα και προσθέσει ανάλογο ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να κατέχει την άδεια λειτουργίας
µεταποιητικής µονάδας πριν την υποβολή της πρότασης ή µπορεί να την
προσκοµίσει αργότερα;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτηµα ΧVΙ, κατά τον
έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
εν ισχύ, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που
προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση
που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια
είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6)
µήνες από την ολοκλήρωση του έργου.
26.Επιχείρηση µε αντικείµενο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ η οποία λειτουργεί νόµιµα µε
άδεια λειτουργίας εστιατορίου, η οποία θέλει να επεκταθεί και να
προσθέσει πριν την υποβολή της πρότασης τον ΚΑ∆ 56.21
«∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» , µπορεί να
επιδοτηθεί:
α) για δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
κουζίνας για την προετοιµασία των γευµάτων για την τροφοδοσία;
β) για δαπάνες εξοπλισµού και σκεύη εστίασης (τραπέζια, καρέκλες,
µαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζοµάντιλα, κλπ) για την
εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων;
γ) καθώς ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να πραγµατοποιηθούν στον χώρο
της επιχείρησης µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποιες δαπάνες για την
διαµόρφωση/αναβάθµιση του χώρου της;
Θα πρέπει να έχει εκδώσει σχετική άδεια για «∆ραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις» πριν την υποβολή της πρότασης ή µπορεί
να την προσκοµίσει αργότερα;
Απάντηση: Μπορεί να επιδοτηθεί για δαπάνες προµήθειας µηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισµού κουζίνας για την προετοιµασία των γευµάτων για την
τροφοδοσία καθώς και για δαπάνες εξοπλισµού και σκεύη εστίασης (τραπέζια,
καρέκλες, µαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα, τραπεζοµάντιλα, κλπ) εφόσον µπορεί
να τεκµηριωθεί ότι αυτά εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο τη δραστηριότητα
των υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. ∆εν µπορεί όµως να επιδοτηθεί για
δαπάνες που αφορούν στη διαµόρφωση/αναβάθµιση του χώρου του εστιατορίου. Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της νέας δραστηριότητας, ισχύουν τα
αναφερόµενα στην παραπάνω ερώτηση 5.
27.Για µεταποιητικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιµη ενέργεια η δηµιουργία ή /
και ο εκσυγχρονισµός σηµείων πώλησης; Π.χ. τα αρτοποιεία /
ζαχαροπλαστεία διαθέτουν εργαστήριο παραγωγής προϊόντων και
πρατήρια πώλησης, µέσω των οποίων πραγµατοποιούν πωλήσεις λιανικής
τόσο δικών τους προϊόντων (λογιστικά φαίνεται ως λιανική πώληση
προϊόντων), όσο και λοιπών ειδών, δηλαδή προϊόντων τρίτων (λογιστικά
φαίνεται ως λιανική πώληση εµπορευµάτων). Σε αυτή την περίπτωση
µπορούν να επιχορηγηθούν για κτιριακές εργασίες και εξοπλισµό
πρατηρίου, είτε πρόκειται για υφιστάµενα πρατήρια είτε πρόκειται για τη
δηµιουργία νέων;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στη διάθεση των
παραγόµενων προϊόντων της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των
κτιριακών δαπανών των χώρων διάθεσης) και µόνο. ∆απάνες που δεν µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε
κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και
µη επιλέξιµη δραστηριότητα θεωρούνται µη επιλέξιµες και περικόπτονται.
28.Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για τον ΚΑ∆ δευτερεύουσας
δραστηριότητας µίας επιχείρησης;
Προτεινόµενη απάντηση: Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για ΚΑ∆
δευτερεύουσας δραστηριότητας δεδοµένου ότι ο οδηγός δεν ορίζει υποβολή
πρότασης για ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας και δεν συσχετίζει την υποβολή µε τον
κύκλο εργασιών του επιλέξιµου ΚΑ∆.
29.Είναι επιλέξιµη η αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων και λοιπού σχετικού
εξοπλισµού για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑ∆
35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά
συστήµατα»;
Απάντηση: Επιχειρήσεις µε δραστηριότητα παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
µπορούν να επιχορηγηθούν για όλες τις δαπάνες όπως αυτές περιγράφονται στο
σχετικό Παράρτηµα VII του Οδηγού.
Οι δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι επιλέξιµες στο
πλαίσιο της κατηγορίας δαπανών 4, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
Παραρτήµατος VII του Οδηγού.
30.. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν ζητείται τίτλος κτήσης ακινήτου ή
µισθωτήριο συµβόλαιο του ακινήτου όπου θα γίνει η επένδυση; Πρέπει να
προσκοµιστεί;
Απάντηση: Στο Παράρτηµα VII- «Επιλέξιµες ∆απάνες», στο µέρος «Β»
αναφέρεται ότι οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες µόνο εφόσον υπάρχει
ιδιοκτησία, παραχώρηση χρήσης, ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οχτώ ετών. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
(Παράρτηµα ΧΙΙ) αναφέρεται ότι «η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να
ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή
επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή
νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θαείναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» Εφόσον
υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου
µπορεί να συµπεριληφθούν στον φάκελο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει µα
προσκοµισθούν κατά την πρώτη εκταµίευση.
31.Στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
οι οποίες αφορούν το προσωπικό;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ του Οδηγού οι λειτουργικές δαπάνες
(επιλέξιµες µόνο για τις νέες και υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις)
αφορούν σε
>Ενοίκια. Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
>∆απάνες Ηλεκτρισµού, Ύδρευσης, Θέρµανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής
τηλεφωνίας, ∆ιαδικτύου
Σηµείωση: οι λογαριασµοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυµία της
επιχείρησης.
>∆απάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαµβάνει δαπάνες και παραστατικά
στην επωνυµία της επιχείρησης για αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε
τη δηµιουργία της επιχείρησης
>∆απάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαµβάνει δαπάνες νοµικής, λογιστικής και
τεχνικής υποστήριξης, µελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κ.λ.π. µελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου
απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου.
Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας δεν είναι επιλέξιµες.
32.Επιχείρηση ταχυµεταφορών µπορεί να επιχορηγηθεί για την αγορά
δίκυκλου;
Απάντηση: Στο πρόγραµµα επιχορηγούνται µεταφορικά µέσα, ανάλογα µε τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελµατικής
χρήσης. Στο Παράρτηµα XV στα παραδοτέα για τις ∆απάνες Μεταφορικών Μέσων
περιλαµβάνεται Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας µε τις απαιτούµενες
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκµαίρεται η επαγγελµατική χρήση του
µεταφορικού µέσου.
33.Μία επιχείρηση που σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση και δεν διαθέτει
καµία υποδοµή ΑµΕΑ, θα πρέπει να συµπεριλάβει στις δαπάνες της
τουλάχιστον µία δαπάνη για δηµιουργία υποδοµής ΑµΕΑ (π.χ. ράµπα ή
web site µε προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ);
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό στις προϋποθέσεις συµµετοχής (Κεφ. 6.3)
αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα
µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των
εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). Συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να
συµπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο ή να δηµιουργήσει µε ίδια κεφάλαια τις
απαιτούµενες υποδοµές.
34.Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής πριν
την υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια
υφιστάµενης;
Απάντηση: Εάν ατοµική επιχείρηση, µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάµει
κληρονοµικής διαδοχής, πρόκειται για ειδική διαδοχή, και, καταρχήν, δεν
συνιστάται νέα επιχείρηση, παρά µόνον συνέχιση της παλαιάς. Απαιτείται η
προσκόµιση των απαραίτητων στοιχείων εκ των οποίων θα τεκµηριώνεται η
κληρονοµική διαδοχή.
35.Μεταβίβαση ατοµικής επιχείρησης δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής πριν
την υποβολή της πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια
υφιστάµενης;
Απάντηση: Εάν ατοµική επιχείρηση, µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δυνάµει
κληρονοµικής διαδοχής, πρόκειται για ειδική διαδοχή, και, καταρχήν, δεν
συνιστάται νέα επιχείρηση, παρά µόνον συνέχιση της παλαιάς. Απαιτείται η
προσκόµιση των απαραίτητων στοιχείων εκ των οποίων θα τεκµηριώνεται η
κληρονοµική διαδοχή.
36.Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου που µετατρέπεται σε ΟΕ πριν την υποβολή της
πρότασης θεωρείται νέα επιχείρηση ή συνέχεια υφιστάµενης;
Απάντηση: Εάν κοινωνία δικαίου, η οποία, καταρχήν, δεν έχει νοµική µορφή,
µετατραπεί, εν τοις πράγµασιν, σε ΟΕ ή άλλο επιλέξιµο τύπο επιχείρησης, τότε,
τυπικά υπάρχει εξ’ αρχής σύσταση νέας (εταιρικής) µορφής. Ως εκ τούτου, αυτή
θεωρείται ως νέα επιχείρηση.
37.Αν µια επιχείρηση, µετά την έγκριση και πριν την ολοκλήρωση του
προγράµµατος, µπει υπό την οµπρέλα κάποιου franchising θα είναι
επιλέξιµη;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, επιχειρήσεις οι οποίες
λειτουργούν µε το σύστηµα της δικαιόχρησης, είτε κατά την υποβολή είτε κατά
την ολοκλήρωση του έργου δεν µπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια του
παρόντος Προγράµµατος.
38.Αν µια εταιρία παρέχει το δικαίωµα δικαιόχρησης για εµπορικό σήµα σε
άλλες εταιρίες (π.χ. φούρνους) και θέλει η ίδια να ανοίξει νέο κατάστηµα
(ενώ είναι κάτοχος εµπορικού σήµατος) είναι επιλέξιµο το νέο αυτό
κατάστηµα?
Απάντηση: Όχι διότι σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος αποκλείονται εξ
ολοκλήρου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα της δικαιόχρησης και
στην περίπτωση που το παρέχουν οι ίδιες.
39.Μια µεταποιητική εταιρία µε σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας πρώτων
υλών και µηχανηµάτων είναι επιλέξιµη;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του
Οδηγού του Προγράµµατος για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και για το
franchising. Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας πρώτων υλών και
µηχανηµάτων (και κάθε άλλη σύµβαση µεταξύ των δύο) θα πρέπει να
προσκοµισθεί κατά την αξιολογική διαδικασία προκειµένου να διερευνηθούν τα
ανωτέρω.
40.∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις επενδύσεις από γεωργούς (Παράρτηµα ΙΙΙ
Ενότητα Α)
• Οι απαιτήσεις για τις επενδύσεις από γεωργούς αφορούν µόνο τις πολύ µικρές,
κατά τον Ορισµό ΜΜΕ (Παράρτηµα IV), επιχειρήσεις.
• Επενδυτικές προτάσεις των Θεµατικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εµπόριο
& Υπηρεσίες» δύναται να επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά
και το τελικά πιστοποιηµένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει
τις 300.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις της Θεµατικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να
επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά
πιστοποιηµένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις
600.000,00 €.
41.∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (Παράρτηµα
ΙΙΙ Ενότητα Β)
• Οι απαιτήσεις περί περιοχών ΟΠΑΑΧ αφορούν µόνο τις πολύ µικρές, κατά τον
Ορισµό ΜΜΕ (Παράρτηµα IV), επιχειρήσεις.
• Επενδυτικές προτάσεις των Θεµατικών Ενοτήτων «Μεταποίηση» και «Εµπόριο
& Υπηρεσίες» στους κλάδους που καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Ενότητα
Β (οριζόµενα περί Κλαδικού Κριτηρίου) και για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ δύναται να
επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά
πιστοποιηµένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις
300.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων της Θεµατικής
Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να επιχορηγηθούν ανεξαρτήτως απαιτήσεων
Π/Υ ειδικά για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ εφόσον αφορούν σε εκσυγχρονισµό χωρίς
αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση). Σε
περιπτώσεις αύξησης δυναµικότητας κατά τα ανωτέρω, απαιτείται ο συνολικός
Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιηµένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών
να υπερβαίνει τις 600.000,00 €.
• Επενδυτικές προτάσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων της Θεµατικής Ενότητας
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σε περιοχές ΟΠΑΑΧ δύναται να επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο
συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιηµένο συνολικό κόστος
ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις 600.000,00 €.
42.Αγρότης, ο οποίος θα διακόψει την αγροτική δραστηριότητα µπορεί να
υποβάλει πρόταση στο Πρόγραµµα;
Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η υποβολή πρότασης, εφόσον αποδεδειγµένα και εν
τοις πράγµασι δεν ασκείται αγροτική δραστηριότητα.
43.Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων είναι
ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, διότι βάσει Νόµου, όσοι έχουν από κάποιο
αριθµό και κάτω, ενοικιαζόµενων δωµατίων µπορούν να επιλέξουν τον
ΟΓΑ σαν ασφαλιστικό Φορέα. Μπορεί µέχρι την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης να κάνει αλλαγή στο ασφαλιστικό του Φορέα (αν του επιτρέπει
ο νόµος);
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση, εφόσον κατά την υποβολή δεν είναι
ασφαλισµένος του ΟΓΑ και δεν διαθέτει την ιδιότητα του αγρότη.

 

Εδώ,Δίνουμε Λύση.

 

Comments are closed.