Λύση στην Αδυναμία κεφαλαίων για ΕΣΠΑ

Νόμος Κατσέλη 3869
Αλλαγές φορολ. δηλώσεων το 2013
March 9, 2013
δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa
43 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
March 9, 2013

Λύση στην Αδυναμία κεφαλαίων για ΕΣΠΑ

δικαιολογητικά εσπα epidotisi espa

Οι 12 τράπεζες για το πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Επιλέχθηκαν οι 12 τράπεζες στις οποίες θα απευθύνονται υφιστάμενοι και υποψήφιοι μικρομεσαίοι για να λάβουν (χωρίς απαίτηση για κεφαλαια) εγγύηση της ΕΤΕΑΝ προς τους προμηθευτές.

Ο λόγος για το πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον Δεκέμβριο. Πλέον είναι διαθέσιμος ο οδηγός υλοποίησης

Επίσης η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανακοίνωσε και τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών, οι οποίες είναι:

1. Eurobank δικαιολογητικά εσπα

2. Εμπορική Τράπεζα

3. Ελληνική Τράπεζα

4. Εθνική Τράπεζα

5. Alpha Τράπεζα

6. Τράπεζα Αττικής

7. Παγκρήτια Τράπεζα

8. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

12. Probank

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» ενισχύει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική αγορά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με την εγγύηση μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής εκ μέρους της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

Ποιοι μπορούν να ζητήσουν εγγυητική επιστολή

Το πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ – Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών απευθύνεται σε, νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ οιασδήποτε νομικής μορφής, έχουν έδρα στην Ελλάδα, απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ

Επιλέξιμες είναι, όλων των κατηγοριών οι Εγγυητικές Επιστολές, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα Προγράμματα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενίσχυσης.

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του και όχι αργότερα από την 31.12.2013.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία των επιχειρήσεων να καλύψουν τις δαπάνες τους (π.χ. προμηθευτές), να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και εν γένει να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η αδυναμία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος με την χρήση εγγυητικών επιστολών (Ε/Ε) ελληνικών τραπεζών υπέρ των μεσαίων, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς ιδιώτες προμηθευτές, πελάτες τους κ.λπ.

Η εγγυητική επιστολή δεν απαιτεί την ύπαρξη ρευστότητας από τις τράπεζες κατά την έκδοσή της ή μη μόνο κατά την κατάπτωσή της.

Σχετική υπηρεσία  Finance / solution

Εδώ,Δίνουμε Λύση.

Comments are closed.