Επαγγελματική κατάρτιση – Σεμινάρια

Η ILF consulting υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Με τη Στρατηγική συνεργασία μας,  με πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ « Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης »  από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων  & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), η ILF consulting παρέχει  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα καθώς και σε πολίτες που θέλουν να βελτιώσουν και να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Δείτε:

Υπηρεσία αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή

Πιστοποιητικό πιστοποίησης ΕΦΕΤ για προσωπικό τροφίμων-εστίασης 

Πρόγραμμα κατάρτισης για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών